MENU

Kolejna edycja kursu dla inspektorów ochrony radiologicznej IOR-1 w murach ASzWoj

W Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP  dobiega końca Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej IOR-1, przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną w macierzystych jednostkach wojskowych. Akademickie Centrum OPBMR jest jedną z pięciu polskich instytucji uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień IOR-1.

Kursanci ASzWoj od blisko trzech tygodni przechodzą intensywne szkolenie z podstaw fizyki jądrowej, wielkości i jednostek stosowanych w tym obszarze oraz źródeł promieniotwórczych, kluczowych z punktu widzenia ochrony radiologicznej. Uczestnicy zapoznani zostali także z obowiązującymi aktami prawnymi normującymi sposoby ochrony radiologicznej w jednostkach oraz z zasadami bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania. Podczas kursu przyszli inspektorzy aktywnie uczestniczyli także w ćwiczeniach laboratoryjnych z zakresu pomiarów skażeń promieniotwórczych. W tegorocznej edycji wykładowcy szczególną uwagę poświęcili zmianom, jakie zaszły w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.Prawo atomowe oraz zadaniom związanym z obliczaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania jonizującego oraz dopuszczalnych czasów pracy w warunkach narażenia na oddziaływanie materiałów promieniotwórczych.

Kandydaci ubiegający się o uzyskanie uprawnień IOR-1, poza spełnieniem ustawowych wymagań związanych ze stanem zdrowia, stażem pracy ze źródłami promieniowania oraz odbyciem kilkunastodniowego szkolenia, muszą zdać egzamin państwowy przed komisją wyznaczoną przez PAA. Uczestnicy akademickiego kursu przystąpią do niego już 14 lutego. Egzamin składać się będzie z części pisemnej, obejmującej test złożony z 30 pytań i 3 zadań obliczeniowych oraz z części ustnej, podczas której kandydaci będą musieli znaleźć rozwiązania na pytania problemowe.

***

Wykonywanie czynności, związanych z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych i urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz odpadów promieniotwórczych, może nieść ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego i organizmu człowieka. Oznacza to, że  prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jest dopuszczalne tylko po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad spełnieniem ww. wymagań przez jednostkę organizacyjną sprawuje inspektor ochrony radiologicznej.


wróć