MENU

Procedury wyjazdowe

Krok 1. Został nawiązany kontakt z uczelnią czy instytucja partnerską, z którą ASzWoj ma lub będzie miał podpisaną umowę i ustalono wstępnie przyjazd.

 

Krok 2. Wypełnij, podpisz i zatwierdź u dziekana wydziału lub kierownika studium, centrum lub wydziału:

program w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching)
program dla udziału w szkoleniu (wyjazd typu STT) (Mobility Agreement Staff Mobility for Training)

 

Krok 3. Dokonaj zatwierdzenia programu w uczelni lub instytucji partnerskiej a następnie odeślij do uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+.

 

Krok 4. Prześlij na o.scigala@akademia.mil.pl formularz ASzWoj Dane wyjazdowe pracownika (dokument do pobrania)

 

Krok 5. W ciągu kilku dni otrzymasz na swój email umowę na wyjazd wraz z instrukcją dalszego działania.

 

Krok 6. Możesz już wstępnie poszukiwać lub dokonywać rezerwacji hotelu, transportu, ubezpieczenia itp.

 

Pamiętaj! Otrzymane stypendium może, ale nie musi, pokryć całości Twoich wydatków. Ty decydujesz o sposobie jego wydatkowania.

Pracownik ASzWoj wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do:

1 Przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych/tydzień (wyjazd STA) podczas jednego wyjazdu typu STA lub zrealizowania wyjazdu szkoleniowego (typu STT) w okresie od 2 dni do 2 miesięcy. 
 
2 Wykonania i uzgodnienia z uczelnią przyjmującą (dla wyjazdu STA)  program w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) określającego zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty
lub wykonania i uzgodnienia z instytucją przyjmującą (dla wyjazdu STT) program dla udziału w szkoleniu (wyjazd typu STT) (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) określającego zakładane cele szkolenia, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty
 
3 Posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE oraz ubezpieczenia (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz z transportem medycznym) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej.
 
4. Udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby wykonania dokumentów wyjazdowych oraz przygotowania umowy na wyjazd po wypełnieniu pliku: formularz ASzWoj Dane wyjazdowe pracownika (dokument do pobrania)
 
5. Podpisania z przedstawicielem ASzWoj umowy na wyjazd w Programie Erasmus  – co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem.
 
6. Przekazanie stypendium nastąpi pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w formie przelewu na konto walutowe. Wysokość stypendium będzie wyrażona w Euro, w liczbach całkowitych i obliczane jest przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego (Biuro Programu Erasmus+) lub Biuro Konsorcjum Konsmund. Wysokość stawek dla mobilności z krajami programu została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje programu.
Wysokość stawek w ramach Akcji 1 KA103- umowa 2018:
 

Kraj przyjmujący

Kwota na dzień

w EUR

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Austria, Belgia, Francja, Malta, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Holandia, Portugalia, Włochy

110

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja,
Macedonia-była Republika Jugosławii

100

Źródło: Dokument FRSE Zasady alokacji i stawki KA103 2018 (dokument do pobrania)

Kwota jest obliczona w sposób następujący: do 14-tego dnia działania kwota na dzień + pomiędzy 15-tym a 60-tym dniem 70% kwoty na dzień

7.  Wsparcie Indywidualne może być powiększone maksymalnie o dwa dni na podróż: jeden bezpośrednio przed pierwszym dniem działania i jeden dzień po ostatnim dniu działania. Te dodatkowe dni przeznaczone na podróż będą uwzględnione w obliczeniu dofinansowania w ramach kategorii budżetu Wsparcie Indywidualne.

8. Uczestnicy mobilności są zobowiązani do złożenia indywidualnego raportu z mobilności za pomocą kwestionariusza on-line, z podaniem swoich opinii związanych z faktografią działania i jego oceną pod kątem uzyskanych korzyści w okresie realizacji, przygotowania i upowszechniania rezultatów uzyskanych po zakończeniu działania. Uczestnicy, którzy nie dopełnią obowiązku złożenia ww. sprawozdania będą wezwani do pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania.

9. Uczestnicy mobilności ze strony ASzWoj są zobowiązani zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

10. Uczestnicy mobilności są zobowiązani do przedstawienia osiągnięć i doświadczeń z wyjazdu w formie artykułu na stronie akademia.mil.pl i erasmus.akademia.mil.pl lub na spotkaniu w uczelni, w ramach rozpowszechniania rezultatów projektu.