MENU

Składanie manuskryptu

Redakcja czasopisma „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” zaprasza autorów do składania prac korzystając z systemu redakcyjnego ICI Publishers Panel.

Przy pierwszym logowaniu do nowego panelu system poprosi o założenie konta. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.

 

Warunki publikowania w Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej

Od 2018 roku na łamach czasopisma publikowane są wyłącznie artykuły w języku angielskim. Artykuły powinny mieć charakter naukowy, tzn. zawierać opis wyników badań naukowych. Struktura artykułu naukowego obejmuje:

  • wstęp, zawierający problem, hipotezę badawczą, cel publikacji oraz opis wybranych metod;
  • część główną, która zwięźle i wyczerpująco prezentuje rezultaty badań oraz odnosi się do aktualnego stanu wiedzy;
  • zakończenie, przedstawiające wnioski z przeprowadzonego rozumowania, a także określające, czy i w jakim stopniu spełniony został cel artykułu (dowiedzenie/ obalenie hipotezy, rozwiązanie problemu badawczego). Do artykułu musi być dołączona krótka bibliografia, zawierająca spis cytowanej literatury przedmiotu.

Artykuły niespełniające kryteriów wypowiedzi naukowej będą  odrzucane. Zalecamy, by autorzy zachowali dyscyplinę pisarską, trzymając się głównego zagadnienia, oraz przestrzegali zasad interpunkcji i ortografii.

Wymagania szczegółowe: Do redakcji „Zeszytów Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” należy przekazać wersję elektroniczną artykułu w formacie .doc, .docx lub .rtf. Teksty prosimy przesyłać na adres: zn@akademia.mil.pl

Objętość artykułu nie może przekraczać 1 arkusza autorskiego (co stanowi ok. 22 stron lub 40 000 znaków ze spacjami, lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji, wzorów matematycznych, fizycznych, chemicznych, zależności logicznych, diagramów, schematów itp.).

Sposób zredagowania tekstu musi być czytelny i jednolity – przykładowa konfiguracja to: krój pisma Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,15 wiersza. Nie należy numerować rozdziałów, a tekst powinien mieć co najwyżej 3 poziomy (np. rozdział, podrozdział, sekcja). Prosimy unikać wytłuszczeń i kolorowych liter. Do zaznaczenia cytatów powinien być używany wyłącznie cudzysłów. Kursywa służy do zaznaczania terminów i wyrażeń obcojęzycznych. Wykresy, tabele i inne obrazy umieszczone w tekście powinny być skalowalne, możliwe do powiększenia bez utraty jakości. Można też załączyć je jako oddzielne, łatwe do zidentyfikowania pliki – w takim wypadku trzeba podać w tekście jednoznaczne wskazówki co do pozycji, w której powinny się znaleźć. Wszystkie grafiki powinny być stworzone tak, by ich zmniejszenie lub wydrukowanie w czarno-białej wersji nie ograniczyło ich czytelności. Jeśli obraz został zaczerpnięty z innego źródła, należy przytoczyć to źródło. Jeśli natomiast został opracowany przez autora (zwłaszcza tabela, wykres), nie należy podawać źródła.


Struktura artykułu:

1.  Tytuł.
2.  Autor,współautorzy.
3.  E-mail kontaktowy do autorów, nr telefonu.
4.  Streszczenie – krótka charakterystyka artykułu (temat, cel, podjęty problem), główne wnioski i osiągnięcia naukowe. Około 700–1500 znaków (w tym spacje). Streszczenie nie może zastąpić wprowadzenia do artykułu.
5.  Słowa kluczowe – maksymalnie 5 słów i wyrażeń.
6.  Artykuł (w tym wprowadzenie oraz wnioski) – wprowadzenie zawiera cel(e), problem(y), hipotezę(y), metody i, jeśli to możliwe, ocenia źródła, zaś we wnioskach podsumowuje się opisane w artykule osiągnięcia naukowe.
7. Bibliografia – podana w porządku alfabetycznym lista źródeł i literatury.

Uwagi: Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie informuje o powodach niezakwalifikowania do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych. 

Procedura recenzji: 

Dla zapewnienia najwyższej jakości wszystkie publikacje „Zeszytów Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” są oceniane przez specjalistów. Każdy artykuł poddawany jest recenzji dwóch pracowników naukowych jednostki innej niż ta, w której afiliowany jest autor. Procedura opiera się na systemie „double-blind”, co oznacza, że ani recenzent nie zna tożsamości autora, ani autor nie wie, kim jest recenzent. Formularz recenzji, oprócz pytań szczegółowych i miejsca na uzasadnienie opinii, zawiera końcowy wniosek stwierdzający, czy artykuł powinien być opublikowany w pierwotnej formie, przeredagowany lub uzupełniony według wskazań recenzenta (oraz ewentualnie przesłany do ponownej oceny), czy też odrzucony.