MENU

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP (CSOPBMR) jest referencyjnym ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia działalności dydaktycznej na rzecz podsystemu obronnego państwa w zakresie swoich kompetencji. Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej i eksperckiej.

Kursy (szkolenia) realizowane w CSOPBMR odbywają się na podstawie autorskich programów nauczania, uwzględniających aktualny stan wiedzy oraz zgodnych z wytycznymi szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefa Zarządu OPBMR Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym potwierdzane jest świadectwem według wzoru określonego w decyzji nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w SZ RP systemu doskonalenia zawodowego…. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych oficerów - wykładowców akademickich. Podczas szkoleń zapewniamy indywidualne podejście do uczestników oraz konsultacje z wykładowcami. Oprócz kwestii merytorycznych przywiązujemy dużą uwagę do ustawicznego doskonalenia organizacji zajęć, czemu służą m.in. wnioski z ankiet ewaluacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne (ok. 80% czasu szkoleń), które odbywają się w specjalistycznym laboratorium OPBMR. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób. Zachęcamy do udziału
w wirtualnej wizycie w Centrum, która przedstawia ogólne warunki szkolenia.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie kursów umożliwiają samodzielne wykonywanie zadań na stanowiskach pracy w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (analogicznych), jednak nie uprawniają do prowadzenia szkoleniowej działalności komercyjnej w ww. obszarach.

KWALIFIKACJA NA KURSY

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność Zgłoszeń uczestnictwa przesłanych na adres Centrum (csopbmr@akademia.mil.pl lub j.krystek@akademia.mil.pl). Formularz Zgłoszenia uczestnictwa znajduje się w pod niniejszym tekstem. Prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z instrukcją.

Przesłanie Zgłoszenia uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursie. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione w sposób określony w formularzu zgłoszeniowym. Osoby, które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie zostały zakwalifikowane mają możliwość odbycia szkolenia w kolejnej edycji danego kursu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przybywając do Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) uczestnik kursu powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego (delegację) i dowód tożsamości. Na ich podstawie dokonywane jest zakwaterowanie we właściwym internacie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szkolenia odbywają się na podstawie „Rozkładu zajęć” opracowywanego dla każdej edycji danego kursu, zgodnie z porządkiem dnia obowiązującym w Uczelni (do pobrania na dole strony). Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i są zorganizowane w blokach 2x 45 min. 

Tradycją przyjętą w Centrum jest uroczyste rozpoczęcie i zakończenie kursu.

DOJAZD DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

  • SZYBKA KOLEJ MIEJSKA (SKM) ORAZ KOLEJE MAZOWIECKIE

Jadąc Szybką Koleją Miejską (SKM) linia S2 z Warszawy w kierunku Sulejówek Miłosna, bądź pociągiem Kolei Mazowieckich z Warszawy w kierunku Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Wołomin należy wysiąść na stacji WARSZAWA-REMBERTÓW.

  • PARKOWANIE POJAZDÓW

Osoby korzystające z pojazdów prywatnych mogą parkować samochody na terenie niestrzeżonym ASzWoj, jedynie w przypadku zakwaterowania w internacie Nr 3 bl. 55  wymagane jest wcześniejsze uzyskanie przepustek samochodowych. W celu uzyskania przepustki samochodowej, należy zaznaczyć właściwe pole w Zgłoszeniu uczestnictwa podając: markę i numer rejestracyjny pojazdu.

ZAKWATEROWANIE

O wyborze internatu dla danego kursu decyduje Kierownik bazy noclegowej ASzWoj. Uczestnik kursu może skorzystać z oferty hotelowej poza ASzWoj. Dodatkowe informacje o wyposażeniu pokojów można uzyskać telefonicznie lub wysyłając e-mail do recepcji wskazanego internatu. ASzWoj w zależności od posiadanych zasobów proponuje słuchaczom kursów realizowanych przez CSOPBMR zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w następujących internatach:  

Lokalizacja Nr tel e-mail Adres
Bl.14, Internat nr 1 261814346 internat1@akademia.mil.pl bl.14 (Pontonierów 2)
Bl.50, Internat nr 2 261814348 internat2@akademia.mil.pl bl.50 (Chruściela 104a)
Bl.55, Internat nr 3 261813284 internat3@akademia.mil.pl bl.55 (Emilii Gierczak 19)

 

WYŻYWIENIE 

Całodzienne wyżywienie zapewniane jest dla zainteresowanych osób w oparciu o stołówkę ASzWoj (budynek 69) w cenie 37,32 zł brutto 1 os/doba, zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez słuchacza w Zgłoszeniu uczestnictwa.

OPŁATY

Na dzień 01.02.2019 r. koszty[*] udziału w poszczególnych szkoleniach kształtują się następująco:

  1. Podstawy użytkowania systemu informatycznego PROMIEŃ dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (5 dni szkoleniowych): 950 zł+ VAT
  2. Kurs doskonalący z zakresu procedur prognozowania i oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych (3 dni szkoleniowe): 550 zł+ VAT
  3. Podstawy ochrony przed czynnikami CBRN w obronie cywilnej  (3 dni szkoleniowe): 600 zł+ VAT

Płatność  za udział w kursie dla osób zakwalifikowanych należy uiścić przelewem po jego zakończeniu, na podstawie faktury wystawionej przez Kwesturę Akademii Sztuki Wojennej. Faktura (bądź faktury) wystawiana jest zgodnie z preferencjami instytucji delegującej pracownika do udziału w kursie na podstawie informacji podanych w Zgłoszeniu uczestnictwa oraz w zamieszczonym poniżej Upoważnieniu do wystawienia faktury

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 7.30-15.30. Kliknięcie w link przekierowuje na podstronę z danymi kontaktowymi Centrum.


[*] W przypadku złożenia przez instytucję kierującą pracownika na kurs oświadczenia w Zgłoszeniu uczestnictwa, iż udział w szkoleniu jest finansowany w całości  ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o  finansach publicznych zastosowanie ma stawka zwolniony VAT, zgodnie z § 43 ust.1 pkt. 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca  2004 r. z późn. zmianami.