MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje podstawowe o konferencji

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski, wynikające z analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty militarne i niemilitarne”, która odbędzie się 11-12 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Celem konferencji jest wymiana opinii naukowców oraz ekspertów i podjęcie debaty służącej pogłębieniu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat skuteczności funkcjonowaniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Pytania o bezpieczeństwo Polski i Europy, szczególnie w dobie pojawienia się nowych zagrożeń mających charakter „hybrydowy”, rozgrywających się w różnych wymiarach, gdzie klasyczny wymiar wojskowy jest tylko jednym z nich, pojawiały się i będą pojawiać, zmieni się jednak ich charakter. Coraz wyraźniejsze są inne obszary zainteresowania, dla których pozamilitarne struktury państwa mają zasadnicze znaczenie.

Konferencja ma na celu dokonanie diagnozy i oceny bezpieczeństwa w różnych jego aspektach, w konsekwencji usystematyzowanie wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Tym samym tematyka będąca przedmiotem Konferencji dotyka wielu dziedzin i dyscyplin naukowych m.in. politologicznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych, społecznych, nauki o obronności i bezpieczeństwie.

Myślą przewodnią konferencji ma być wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa, które być może w przyszłości przyniesie nowe, skuteczniejsze sposoby przewidywania zagrożeń oraz wzmocnienie roli organizacji publicznych i niepublicznych a także obywateli w zakresie aktywności społecznej, w obszarze bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego, międzynarodowego, gospodarczego, społecznego, energetycznego, kulturowego i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tych i innych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa Polski i Europy.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie wybór prelegentów (na podstawie abstraktu), którzy wystąpią podczas konferencji oraz wybór referatów, które zostaną zamieszczone w monografii pokonferencyjnej. Optymalny czas, jaki organizatorzy przewidują dla wygłaszającego referat wynosi 15 min.

Autorów wystąpień  prosimy o dostarczenie abstraktów na adres: konferencja.wshe2018@wp.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r., a  artykuły do monografii do dnia 27 maja 2018r.

Efektem konferencji będzie wydanie publikacji pokonferencyjnej na przełomie 2018/2019 r.

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:

  1. Ewolucja problemu bezpieczeństwa.
  2. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
  3. Rola prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i Europy w kontekście militarnym i niemilitarnym.
  5. Wymiar militarny i pozamilitarny bezpieczeństwa (społeczny, ekonomiczny, kulturowy) Polski.
  6. Nowe wyzwania i zadania dla Sił Zbrojnych RP w aspekcie zagrożeń „hybrydowych”.
  7. Udział w kształtowaniu bezpieczeństwa organów i instytucji państwa w dobie globalizacji działań militarnych, zagrożeń „hybrydowych” i nasilających się migracji międzynarodowych.
  8. Kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym w aspekcie militarnym i pozamilitarnym.
  9. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.


W ramach konferencji zapewniamy: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, poczęstunek w miejscu obrad.
 

Pliki do pobrania:


wróć