Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj
Data:
17.05.2018, godz. 10:00 - 17.05.2018, godz. 18:00
Miejsce:
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14) aula nr 30

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
TEMAT: OCHRONA INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Akademia Sztuki Wojennej
17.05.2018

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, która odbędzie się 17 maja 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat obecnej edycji konferencji to Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa.

Istota i treść zarządzania kryzysowego ściśle wiąże się z infrastrukturą krytyczną państwa, a dokładnie z jej ochroną postrzeganą jako wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzyku lub słabym punktom, jak też ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń, zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. Infrastrukturę bezpieczeństwa państwa należy traktować jako systemy mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, obejmujące szereg mocno zróżnicowanych obiektów. Obok obiektów (systemów) infrastruktury krytycznej można wyodrębnić obiekty podlegające szczególnej ochronie (obiekty chronione).

Uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji dyskusji o kolejnym, jakże istotnym obszarze bezpieczeństwa narodowego, jakim jest ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Niezakłócone funkcjonowanie elementów infrastruktury bezpieczeństwa często warunkuje równowagę funkcjonowania państwa (możliwości zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa) w wymiarze zarówno wewnętrznym (państwa), jak i zewnętrznym (międzynarodowym).

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji stanowić będzie swoiste forum do pogłębiania wiedzy, jej wymiany i poszukiwania rozwiązań w zakresie identyfikacji współczesnych wyzwań i zagrożeń obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa, jej ochrony oraz zapewnienia ciągłości działania.
Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli dokonać na nowo retrospekcji założeń ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń oraz wymiany poglądów w tej problematyce, a rezultaty prowadzonych dyskusji stanowić będą podwalinę doskonalenia i rozwijania rozwiązań służących zarządzaniu kryzysowemu w Polsce.

Cel konferencji:
Celem konferencji jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym.  
Ponadto, konferencja ma na celu:
• stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
• wymianę poglądów i doświadczeń na temat realizacji zadań zarządzania kryzysowego, głównie w zakresie ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w obecnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
• wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami zarządzania kryzysowego przez podmioty administracji publicznej w aspekcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonujących systemów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Pliki do pobrania:

  • Plan konferencji
    Plik PLAN KONFERENCJI.docx , waga pliku: [17 KB] , [Plan konferencji]

Zobacz również: