Ogólnopolska konferencja naukowa "Oblicza współczesnego terroryzmu"

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
23.04.2018, godz. 09:00 - 24.04.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza współczesnego terroryzmu

Akademia Sztuki Wojennej
23-24.04.2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24  kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

CEL KONFERENCJI:

Terroryzm ze względu na swoją specyfikę implikuje szereg wyzwań i zagrożeń podważających podstawowe wartości cywilizowanego świata. Od wielu dekad mimo czynionych wysiłków w zakresie przeciwdziałania zjawisku, terroryzm pozostaje problemem nie tylko dla poszczególnych państw, lecz również w różnym stopniu dla szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej. Ze względu na właściwości terroryzmu oraz wynikającą z nich dynamikę zjawisko to było przedmiotem szeregu debat akademickich i ekspertskich, które przyczyniały się do powstania efektywniejszych metod przeciwdziałania terroryzmowi poprzez m.in. lepsze rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących jego logiką oraz kierunkami rozwoju. Wobec czego zasadnym pozostaje uznać, iż prowadzenie badań nad terroryzmem stanowi wartość dodaną w procesie budowania skutecznych narzędzi przeciwdziałania terroryzmowi poprzez nieustanną wymianę idei i spostrzeżeń.

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych wyzwań i zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Dzięki starannemu doborowi uczestników konferencja ma charakter unikatowy, gdyż jej multidyscyplinarny charakter gwarantuje  wysoki poziom debaty oparty na metodologicznych uwarunkowaniach wynikających ze szkoły realizmu refleksyjnego. W ramach prowadzonych rozważań uczestniczyć będą praktycy jak i reprezentanci różnych dyscyplin naukowych nie tylko z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych z Polski, ale również z zagranicy. Wyselekcjonowanie zaproszonych gości gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty, której ewaluacją stanie się monografia współautorska.

Oprócz naukowych walorów konferencji należy podkreślić jej praktyczny wymiar, ponieważ zdiagnozowanie poziomu kluczowych zagrożeń wynikających z terroryzmu będzie cenną wartością dodaną, którą mogą wykorzystać wyspecjalizowane instytucje i służby dbające o bezpieczeństwo, jak również zachowanie porządku oraz ładu publicznego. Dzięki propagowaniu specjalistycznej wiedzy konferencja ma szanse stać się trwałym elementem w efektywny sposób mogącym wpłynąć na  zwiększenie skuteczność działań administracji państwowej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi.

Zobacz również: