MENU
 

Seminarium naukowe pt. Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej

Seminarium naukowe pt. Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej odbyło się w seminarium naukowe pt.: Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej. Otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI podkreślając ważność zagadnienia współpracy wojskowej w szerszym kontekście funkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej.

Wykład otwierający nt.: Międzynarodowa współpraca przemysłowo-obronna wygłosił pierwszy z zaproszonych gości – Dyrektor Departamentu Analiz Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI, który w swoim wykładzie, wśród wielu poruszonych przez siebie wątków, podkreślił wagę nawiązywania i rozwijania stosunków pomiędzy państwami w kontekście realizacji zadań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Podczas seminarium zorganizowanego przez Zakład Strategii Wojskowej słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej zaprezentowali rezultaty swoich badań dotyczących współpracy wojskowej Polski z wybranymi krajami zarówno na poziomie bilateralnym jak i
w ramach instytucji oraz międzynarodowych struktur wojskowych funkcjonujących na terenie naszego kraju.

Na zakończenie uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu Dominika Jankowskiego – drugiego z zaproszonych gości – pełniącego obecnie funkcję Doradcy Politycznego Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO. Wykład kończący seminarium naukowe poświęcony został roli i zadaniom NATO w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród uczestników seminarium szczególnie zainteresowanie i ożywioną dyskusję wywołał wątek wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Współpraca wojskowa daje możliwość wzajemnego porównania strukturalnego układu sił zbrojnych, procesu szkolenia, wyposażenia wojskowego oraz wymiany doświadczeń pozyskanych w trakcie prowadzenia operacji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju. Jest to też okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami rozwojowymi techniki bojowej oraz podjęcia w tej materii ewentualnej współpracy. Celem seminarium była: Identyfikacja potencjalnych kierunków rozwoju współpracy wojskowej RP. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zgromadzone materiały i wnioski z przeprowadzonych badań organizatorzy seminarium mają zamiar opublikować w formie publikacji zwartej.

 

Opracował: ppłk dr Sławomir Piotrowski


wróć