MENU
 

Rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19

W dniu 11.03.2019 r. w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19, w którym biorą udział studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych dwóch roczników – 2017 i 2018. Kierownikiem etapu wstępnego ćwiczenia BRAMA-19, na temat „Planowanie przemieszczenia dywizji sposobem kombinowanym” jest ppłk dr inż. Artur Michalak – kierownik Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej.

Etap wstępny poświęcony jest problematyce planowania przemieszczenia sił do rejonu ześrodkowania dywizji.  Celem etapu wstępnego ćwiczenia BRAMA-19 jest doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego, we współdziałaniu z WOT i SG.

Zadanie, które stoi przed studentami jest stosunkowo trudne z uwagi na wymagania wobec studentów i wielostopniowy charakter ćwiczenia. Studenci będą rozwiązywali skomplikowane problemy operacyjno-taktyczne, rozpatrując optymalne sposoby wykonania przemieszczenie z tylnej strefy działań do strefy działań bezpośrednich, wykorzystania potencjału WOT w czasie wykonywania marszu przez jednostki wojsk operacyjnych oraz sposobów neutralizowania negatywnego wpływu działań grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika i wrogich mniejszości narodowych w stanie kryzysu i wojny.

Etap wstępny rozpoczął ppłk dr Rafał Sieczka, który przedstawił wykład poświęcony problematyce przemieszczania Wojsk Lądowych z uwzględnieniem marszu oraz przewozu transportem kolejowym i powietrznym. Pierwsze dwa dni poświęcone są  planowaniu przemieszczenia dywizji, następnie zespoły ćwiczące przystąpią do planowania przemieszczenia brygady. Efektem przedsięwzięcia jest ustalenie położenia ćwiczącej dywizji i brygady w etapie głównym ćwiczenia BRAMA-19, podczas którego zespoły będą planowały obronę „Przesmyku Suwalskiego”. Etap wstępny ćwiczenia zakończy się 15.03.2019 r.


wróć