MENU
 

Instytut Strategii Wojskowej

Instytut prowadzi działalność naukową w obszarze teorii i praktyki strategii wojskowej, teorii sztuki wojennej, historii sztuki wojennej i polemologii oraz współczesnych konfliktów zbrojnych, organizacji i mobilizacji wojsk oraz geografii wojskowej.

Instytut prowadzi kształcenie wojskowych i cywilnych profesjonalistów w zakresie wyżej wymienionych obszarów wiedzy, przygotowując do praktycznego rozwiązywania strategicznych problemów związanych z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Ponadto świadczy usługi doradztwa naukowego dla podmiotów działających w obszarze zainteresowania Instytutu.

W obszarze kompetencyjnym Instytutu pozostają problemy związane z prowadzeniem działalności naukowej oraz upowszechnianiem rezultatów badań w zakresie:

 • teorii strategii wojskowej w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwa i obronności;
 • problemów bezpieczeństwa i obronności w kontekście wyzwań, szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa;
 • problemów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa, ujęcia systemowego strategii wojskowe w kontekście bezpieczeństwa RP;
 • strategii ogólnej, strategii bezpieczeństwa, strategii wojskowej i zarządzania strategicznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym działania sił zbrojnych;
 • planowania rozwoju sił zbrojnych;
 • analizowania współczesnych konfliktów zbrojnych, misji i operacji pokojowych  i stabilizacyjnych w ujęciu historycznym pod kątem wypracowania wniosków do planowania i rozwoju sił zbrojnych;
 • analiz kierunków rozwoju myśli wojskowej i sztuki wojennej;
 • nowatorskich rozwiązań metodologicznych historii sztuki wojennej pod kątem ich zastosowania w dydaktyce wojskowej;
 • problematyki organizacji sił zbrojnych, mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych i mobilizacji wojsk;
 • geografii wojskowej, aspektów bezpieczeństwa i obronności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz systemów wsparcia geoinformacyjnego sił zbrojnych.

Instytut prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

 • odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) oraz inne kursy organizowane przez Wydział;
 • odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za prowadzenie przedmiotów będących w obszarze zainteresowania Instytutu;
 • stworzenia warunków umożliwiających studentom Wydziału pozyskanie kwalifikacji;
 • opracowywania podręczników, skryptów, metodyk i innych wydawnictw niezbędnych w procesie kształcenia, szkolenia i działalności państwa w obszarze strategii Wojskowej oraz szkolenia i działalności sił zbrojnych w zakresie przedmiotowej problematyki.

Ponadto do głównych zadań Instytutu należy:

 • prowadzenie doradztwa naukowego i działalności eksperckiej w zakresie realizowanych badań i dydaktyki;
 • podejmowanie wspólnych badań i przedsięwzięć naukowych z ośrodkami naukowymi i centralnymi instytucjami (strukturami) wojskowymi oraz cywilnymi funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, a także rozwoju sił zbrojnych;
 • opracowywanie bieżących analiz strategicznych i ekspertyz dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego i strategicznego rozwoju sił zbrojnych na zapotrzebowanie centralnych organów państwa i sił zbrojnych;
 • udział w przedsięwzięciach podejmowanych okresowo przez centralne instytucje (struktury) bezpieczeństwa i obronności państwa, a dotyczących opracowania koncepcji, doktryn, strategii, transformacji i projektowania sił zbrojnych, itp.

Władze Instytutu:

DYREKTOR
gen. broni rez. dr Bogusław SAMOL
tel. 261-814-524
budynek 101, pokój 127
e-mail:b.samol@akademia.mil.pl

ZASTEPCA DYREKTORA
dr Jan KNETKI - adiunkt
tel. 261-813-042
budynek 101, pokój 121
e-mail: j.knetki@akademia.mil.pl

Komórki organizacyjne Instytutu:

 • Zakład Strategii Wojskowej,
 • Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk,
 • Zakład Geografii Wojskowej,
 • Zakład Teorii Sztuki Wojennej,
 • Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii.

wróć