MENU
plakat 1

plakat 2

Instytut Strategii Wojskowej

Instytut Strategii Wojskowej (ISW) jest jednostką organizacyjną Wydziału Wojskowego, powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zgodnie z kierunkami studiów.

Zakład Strategii Wojskowej

Misją zakładu jest prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii i praktyki strategii oraz kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej.

Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk

Misją zakładu jest przygotowanie oficerów do pracy na stanowiskach dowódczo-sztabowych szczebla taktycznego i operacyjnego
w strukturach narodowych w zakresie planowania i organizacji mobilizacyjnego rozwinięcia oraz osiągania gotowości do podjęcia działań przez poszczególne elementy Sił Zbrojnych RP.

Zakład Geografii Wojskowej

Celem działalności zakładu jest propagowanie i rozwijanie teorii i praktyki w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie, szczególnie na gruncie: geografii wojskowej, geografii bezpieczeństwa i geostrategii oraz geografii politycznej i gospodarczej.

Zakład Teorii Sztuki Wojennej

Celem działalności zakładu jest określanie ewolucji i kierunków rozwoju teorii sztuki wojennej na podstawie wniosków i doświadczeń z wojen i konfliktów zbrojnych, a także określanie determinantów rozwoju teorii sztuki wojennej w oparciu o System Wykorzystania Doświadczeń.

Zakład Historii Sztuki Wojennej Polemologii

Misją Zakładu jest prowadzenie badań naukowych w obszarze historii sztuki wojennej i polemologii, a także badań dotyczących uwarunkowań powstania i ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego na przestrzeni wieków, analizuje również współczesne wojny i konflikty zbrojne, a ponadto bada uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego.