MENU

"Wyzwania i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP XXI wieku" - podsumowanie konferencji

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Polskie Lobby Przemysłowe, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych oraz Polska Agencja Kosmiczna.

W pracach komitetu naukowego konferencji uczestniczyli Dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski, jako zastępca przewodniczącego komitetu naukowego, oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Obrony Powietrznej: kierownik zakładu - ppłk dr inż. Sebastian Maślanka oraz ppłk dr Jacek Milewski. W składzie komitetu organizacyjnego znalazł się ppłk dr. inż. Konrad Dobija.

Spotkanie przedstawicieli instytucji wojskowych i cywilnych oraz jednostek wojskowych było okazją do przedyskutowania zarówno kwestii bieżących, jak i możliwych kierunków rozwoju obrony powietrznej. Podczas dwóch dni konferencji głos zabrało blisko 30 prelegentów, którzy podczas 5 sesji plenarnych skupili się na problemach i wyzwaniach stojących przed obroną powietrzną - w sferze nowoczesnych technologii, jak również czynnika ludzkiego.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Wystąpienie pt. Środki napadu powietrznego – doświadczenia konfliktów zbrojnych ostatniej dekady wygłosił ppłk dr inż. Sebastian Maślanka – kierownik Zakładu Obrony Powietrznej, zwracając uwagę na zmiany w zakresie ich użycia. Ppłk dr Jacek Milewski w wystąpieniu Priorytetyzacja obiektów w obronie powietrznej przedstawił znaczenie właściwego wyboru osłanianych obiektów oraz występujące w tym zakresie kwestie wymagające unormowania. Z kolei ppłk dr inż. Konrad Dobija w referacie pt. Rosyjska koncepcja antydostępu i wzbraniania Anti-Access/Area Denial (A2/AD) i jej implikacje dla OP RP wskazał na możliwe zagrożenia dla obrony powietrznej RP wynikające z realizacji koncepcji antydostępu i wzbraniania przez Federację Rosyjską.  

O konferencji wspomniały media lokalne oraz serwis internetowy Polski Zbrojnej.

https://lublin.tvp.pl/40185742/lotnicze-nowinki-w-deblinie

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26996?t=Wyzwania-obrony-powietrznej

Przedmiotowa konferencja naukowa jest wydarzeniem cyklicznym realizowanym corocznie – począwszy od roku 2017 – przez Lotniczą Akademię Wojskową oraz  Akademię Sztuki Wojennej.

 


wróć