MENU
 

Seminarium Naukowe nt. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego"

Dnia 3 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego”, zorganizowane przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa i Instytut Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN ASzWoj), Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Operacji Antyterrorystycznych oraz Samorząd Studentów WBN ASzWoj.

Celem seminarium było wzbogacenie dyskusji akademickiej w zakresie potencjału kryzysowego zjawisk i procesów społecznych we współczesnej Polsce. Za punkt wyjścia przyjęto założenie, w myśl którego identyfikacja zagrożeń oraz tendencji wywierających negatywny wpływ na społeczeństwo w skali lokalnej czy globalnej ma ogromne znaczenie w procesie zapewniania bezpieczeństwa narodowego i podnoszenia jakości życia obywateli.

Seminarium otworzył Prodziekan ds. studenckich ppłk dr inż. Andrzej Soboń, zaś w roli moderatora w pierwszej części przedsięwzięcia wystąpiła dr Dorota Domalewska z Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa WBN ASzWoj.

W ramach sesji plenarnej uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać wystąpienia mgr Beaty Humięckiej – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów. Mgr Humięcka przybliżyła problematykę profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście zadań samorządu lokalnego, identyfikując jednocześnie pojawiające się w tym obszarze wyzwania. Odnosząc się do doświadczeń z ostatnich dekad, mgr Humięcka zwróciła uwagę zarówno na nieskuteczność dotychczasowych oddziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, jak i znaczącą rolę rodziny w procesie edukacyjnym i życiu społecznym.

Kolejny prelegent – dr Mateusz Kuczabski z Akademii Sztuki Wojennej – omówił wielokierunkowe efekty działania kannabinoidów z perspektywy zagrożeń bezpieczeństwa społecznego oraz wyzwań współczesnej medycyny. Dr Kuczabski zaznaczył, że kanabinole stanowią obecnie najczęściej używane na świecie nielegalne środki psychoaktywne, wyjaśniając następnie mechanizmy oddziaływania kannabinoidów na ludzki organizm.

Różnicę między uzależnieniem od alkoholu a jego nadużywaniem opisała natomiast dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prelegentka przybliżyła także fazy rozwoju choroby alkoholowej oraz psychologiczne mechanizmy uzależnień zawiadujące postępowaniem człowieka.

Sesję plenarną zakończyło wystąpienie mgr Anny Podgórskiej z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Instytucji Edukacyjnej m. st. Warszawy. Mgr Podgórska wdrożyła słuchaczy w problematykę zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Punkt wyjścia dla rozważań stanowiło spostrzeżenie, że w Polsce wzrasta liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych.

W drugiej części seminarium odbyły się obrady w panelach, zaś ich tematyka objęła wyzwania polityki społecznej oraz bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Wystąpienia prelegentów pozwoliły nie tylko zaprezentować najnowsze wyniki badań, ale także zestawić teoretyczne rozważania z praktyką, co zachęciło słuchaczy do dyskusji i wymiany doświadczeń. W Panelu I, moderowanym przez dr Marzenę Żakowską, dyskusja dotyczyła wyzwań bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, a prelegentami byli mgr Ilona Piotrowska, Norbert Mikołajczuk, Patryk Michałkiewicz oraz Kacper Gembicki. Panel II nt. bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym moderowany był przez dr Barbarę Drapikowską, a prelekcje wygłosili Mateusz Sawczuk, Mateusz Wereszczak, Iwona Kępa oraz Eryk Mościński. W panelu III nt. wyzwań polityki społecznej prowadzonym przez dr Ilonę Urych prelegentami byli Tomasz Dąbrowski, Kuba Grzegorczyk, Maciej Jaszczuk oraz Nikodem Wołoszyn.

opr. i fot. Marlena Zadorożna


wróć