MENU

Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne

Cele i zadania kształcenia

Zmiany w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz wyzwania stojące przed Systemem Bezpieczeństwa Narodowego i Siłami Zbrojnymi RP, będącymi jego częścią, stawiają wobec kadr dowódczych i sztabowych wysokie wymagania operacyjno-taktyczne, organizacyjno-szkoleniowe, specjalistyczne i moralne. Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w szerokie spektrum zadań NATO, UE i tych związanych z umowami międzynarodowymi warunkuje proces ustawicznego wielopłaszczyznowego kształcenia i doskonalenia oficerów. Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT) stanowią najważniejszy element procesu doskonalenia zawodowego oficerów, absolwentów wyższych szkół oficerskich i akademii wojskowych, którzy z chwilą ich ukończenia zajmowali różnorodne stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej. PSOT przeznaczone są dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami.

Celem studiów jest: pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oficerów w obszarze bezpieczeństwa państwa, współczesnej sztuki wojennej, planowania i prowadzenia działań oraz szkolenia na poziomie taktycznym i operacyjnym z uwzględnieniem specyfiki rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk w działaniach narodowych i wielonarodowych. Wiedza przekazana w trakcie nauki ma przygotować słuchaczy do objęcia stanowisk w korpusie oficerów starszych, a przede wszystkim sprawowania funkcji dowódczych i sztabowych w dowództwach na taktycznym i operacyjnym poziomie dowodzenia.

Osiąganie powyższego celu wymaga realizacji zadań dydaktycznych, do których zalicza się pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oficerów głównie w obszarze: bezpieczeństwa państwa i strategii wojskowej, teorii i praktyki dowodzenia, sztuki operacyjnej, taktyki ogólnej i taktyki rodzajów wojsk, prowadzenia działań w specyficznych warunkach i środowiskach w tym działań informacyjnych i w cyberprzestrzeni, a także prawa międzynarodowego i społecznych uwarunkowań funkcjonowania sił zbrojnych. Wiedza ta powinna stanowić podstawę do kształtowania niezbędnej wyobraźni operacyjno-taktycznej i umiejętności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania, organizowania i prowadzenia działań zbrojnych w różnych operacjach.

Ponadto, podczas studiów oficerowie będą pozyskiwać i doskonalić umiejętności w zakresie: kierowania zespołami ludzkimi, programowania, planowania i organizowania szkolenia dowództw i wojsk, kierowania i koordynowania prac zespołów w dowództwach poziomu taktycznego i operacyjnego, twórczego podejścia do nowych zadań i rozwiązywania problemów, argumentowania, przekonywania i dyskutowania.

W trakcie studiów kształtowane będą cechy osobowe i wartości: kultura osobista, wymagalność od siebie i podwładnych, inicjatywa, samodzielność, stanowczość i odwaga intelektualna, odpowiedzialność i rozwaga w działaniu oparta na wyobraźni i przewidywaniu, przywiązanie do tradycji narodowych, godności i honoru Żołnierza Polskiego.

Założenia organizacyjne

Dwuletnie Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne są studiami stacjonarnymi prowadzonymi w czterech semestrach. Kształcenie na studiach ma charakter teoretyczno--praktyczny, co odzwierciedla układ treści i forma dydaktyczna zajęć.

Dwuletnie Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne są studiami stacjonarnymi prowadzonymi w czterech semestrach. Kształcenie na studiach ma charakter teoretyczno--praktyczny, co odzwierciedla układ treści i forma dydaktyczna zajęć.

W pierwszym roku nauki, w semestrze pierwszym (zimowym), główny nacisk położony jest na zajęcia teoretyczne dotyczące podstaw funkcjonowania sił zbrojnych. W tym semestrze realizowane jest także ćwiczenie epizodyczne szczebla batalionu pk. POLAŃCZYK. Treści kształcenia dotyczące szczebla batalionu są realizowane
w ramach poszczególnych przedmiotów i paneli tematycznych. Ponadto, w trakcie pierwszego semestru jest organizowany panel dotyczący organizacji pracy w terenie ze szczególnym naciskiem na prowadzenie rekonesansu w oparciu o szczebel batalionu. Zajęcia te mają przygotować oficerów do przyszłych ćwiczeń w zakresie umiejętności organizacji działań batalionu z uwzględnieniem prowadzenia rekonesansu i taktycznej oceny terenu.

W drugim semestrze (letnim) główny nacisk dydaktyczny położony jest na zajęcia z problematyki planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych na szczeblu brygady. W semestrze tym realizowane są dwa ćwiczenia: ćwiczenia grupowe Brygada w natarciu oraz ćwiczenie pk. BRAMA, w ramach którego oficerowie zaliczają ćwiczebną praktykę dowodzenia na szczeblu brygady.

Schematycznie układ pierwszego roku przedstawia poniższy rysunek.

W przerwie między pierwszym a drugim rokiem studiów słuchacze udają się na urlopy wypoczynkowe (i dodatkowe), a po ich powrocie uczestniczą w kursie doskonalącym z języka angielskiego. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się według oddzielnego planu i dotyczą specjalistycznego słownictwa wojskowego.

Na przełomie sierpnia i września słuchacze odbywają trzytygodniową praktykę w dowództwach i instytucjach centralnych MON. Celem praktyki jest zapoznanie się z zadaniami, strukturą i zasadami organizacji pracy w dowództwach na wszystkich poziomach organizacyjnych SZ RP.

W drugim roku nauki, we wrześniu, oficerowie biorą udział w podróży wojskowo-historycznej (12 dni), w trakcie której poruszana jest problematyka studium operacji. W semestrze trzecim (zimowym), pogłębiana jest wiedza z poziomu taktycznego i rozpoczyna się kształcenie na poziomie operacyjnym. W ramach tego semestru realizowane jest ćwiczenie studyjne – Dywizja w działaniach taktycznych Semestr trzeci kończy ćwiczenie TWIERDZA skupione na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w terenie górzystym.

Semestr czwarty (letni) w całości poświęcony jest problematyce planowania, organizowania i realizowania zadań przez siły zbrojne na poziomie operacyjnym. Główny nacisk dydaktyczny położony jest na takie przedmioty jak sztuka operacyjna, działania rodzajów sił zbrojnych w operacji. W semestrze tym realizowane jest ćwiczenie pk. BRAMA, w ramach którego oficerowie odbywają ćwiczebną praktykę dowodzenia na szczeblu dywizji  oraz słuchacze biorą udział w ćwiczeniu poziomu operacyjnego pk. WSPÓLNY WYSIŁEK.

Schematycznie układ drugiego roku przedstawia poniższy rysunek.

W trakcie studiów w ramach samokształcenia przewiduje się podtrzymanie kondycji fizycznej i strzeleckiej słuchaczy. Zajęcia te  realizowane będą według oddzielnego planu.

Ujęte w programie studiów i wyróżnione na schematach ćwiczenia studyjne i grupowe stanowią swoisty szkielet programu, który jest obudowany stosownymi treściami kształcenia niezbędnymi do rozwiązania problemów przyjętych w planowanych ćwiczeniach. Treści te podawane są m.in. na takich zajęciach jak: taktyka WL, dowodzenie, rozpoznanie, wsparcie ogniowe, inżynieria wojskowa, obrona przed bronią masowego rażenia, łączności i informatyka itd.

Kształcenie oficerów na Podyplomowych Studiach Operacyjno-Taktycznych prowadzone jest w systemie zintegrowanym, w grupach szkoleniowych obejmujących oficerów różnych rodzajów wojsk. Oznacza to, że oficerowie wszystkich specjalności uzyskają ten sam poziom wiedzy ogólnej i operacyjno-taktycznej.

W celu doskonalenia specjalistycznego w programie studiów przewiduje się również przedmiot dla oficerów poszczególnych rodzajów wojsk – dowodzenie rodzajami wojsk. Nauczanie tego przedmiotu odbywa się w grupach specjalistycznych. Przedmiot liczy 78 godzin dydaktycznych dla każdej specjalności. Dodatkowo zakłada się, że oficerowie danego rodzaju wojsk w ćwiczeniach będą występowali w roli zgodnej ze swoją specjalnością.

Zaliczenie studiów odbywa się poprzez uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń w poszczególnych semestrach z przedmiotów wykazanych w niniejszym programie. Po zaliczeniu semestru czwartego i złożeniu pracy końcowej, słuchacz dopuszczony zostaje do egzaminu końcowego w formie obrony pracy końcowej.

W celu zapewnienia elastycznego podejścia do współpracy z jednostkami wojskowymi i dowództwami rodzajów wojsk, w każdym miesiącu przewiduje się jeden dzień dyspozycyjny, który pozostaje w gestii władz Instytutu i Wydziału. Może być przeznaczony na wizyty w jednostkach wojskowych lub udział w ważnych przedsięwzięciach z punktu widzenia realizacji celów kształcenia. W miesiącach
w których przewiduje się prowadzenie ćwiczeń studyjnych na właściwe przygotowanie się do nich studentów wydziela się dodatkowo 1-2 dni do dyspozycji dziekana
w wymiarze 6 godzin szkoleniowych każdy.

Ponadto, w każdym miesiącu jest zaplanowany jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych, który jest przeznaczony na urlop rozłąkowy.

Na potrzeby opracowania pracy końcowej w III semestrze przeznacza się jeden dzień szkoleniowy w miesiącu, a w IV semestrze dwa dni szkoleniowe w miesiącu ujmowane na przeprowadzenie seminariów dyplomowych.

W semestralnym planowaniu zajęć (raz na kwartał), uwzględnia się również udział oficerów w zorganizowanych przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym (teatr, kino, muzea, itp.). za realizację tych przedsięwzięć odpowiada dedykowana komórka organizacyjna na szczeblu komendy Akademii.

Semestry I – III kończą się sesją egzaminacyjną w wymiarze 3 dni. W ostatnim semestrze, ze względu na egzamin dyplomowy, sesja trwa 5 dni.

Ukończenie studiów potwierdzone jest: świadectwem ukończenia studiów podyplomowych i nadaniem tytułu „Oficer dyplomowany SZ RP”.

Wszystkie sprawy organizacyjne nieujęte w programie studiów regulują regulaminy wewnętrzne Akademii Sztuki Wojennej i Wydziału Wojskowego.

Taka konstrukcja programu studiów zapewnia wszystkim oficerom możliwość uzyskania jednolitego zakresu wiedzy ogólnej operacyjno-taktycznej z równoległym przygotowaniem specjalistycznym.

Dokumenty do pobrania:


wróć