MENU

STYPENDIUM REKTORA

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
ukaże się w najbliższym czasie

Wnioski będą przyjmowane w dniach:
Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek 8.00 – 13.00 (studenci)
Środa 8.00 – 13.00 (studenci)
Czwartek 8.00 – 13.00 (studenci)
Piątek 8.00 – 13.00 (doktoranci)

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:

STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH:
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:
1) laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I. roku studiów licencjackich (ukaże się w najbliższym czasie)
2) Wniosek z numerem konta (ukaże się w najbliższym czasie)

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

STUDENCI II, III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ I, II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH:
Studenci, który uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów II. roku i kolejnych lat studiów (ukaże się w najbliższym czasie)
2) Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora II. roku i kolejnych lat studiów, dotyczący:
a) średniej ocen
(ukaże się w najbliższym czasie);

b) osiągnięć naukowych (ukaże się w najbliższym czasie);
c) osiągnięć artystycznych
(ukaże się w najbliższym czasie);
d) osiągnięć sportowych
(ukaże się w najbliższym czasie).

*Rodzaje stypendium rektora nie są od siebie zależne (w przypadku ubiegania się o stypendium tylko z jednego rodzaju osiągnięć, np. wysokiej średniej ocen, należy dostarczyć jedynie załącznik potwierdzający średnią, nie ma potrzeby drukowania i dołączania załączników dotyczących osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych).
3) Wniosek z numerem konta (ukaże się w najbliższym czasie)

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPII (oryginał dokumentu do wglądu).

KROK 3 – Należy dostarczyć osobiście bądź wysłać drogą pocztową wniosek wraz z kompletem dokumentów:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji,
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

UWAGA!
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.
W przypadku osobistego złożenia wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma oddzielną karteczkę z przydzielonym numerem wniosku, natomiast w przypadku przesłania dokumentów pocztą, będzie wysyłany numer wniosku na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się nadanym numerem.

W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo (ukaże się w najbliższym czasie)

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej (ukaże się w najbliższym czasie)