MENU

Otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko

adiunkta
w Katedrze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00-910 Warszawa, z dopiskiem ,,KONKURS KZKiOL - IBP" lub złożenie w bud. 25
pokój 66, tel. 261 814 110, następujących dokumentów:

1.   Życiorys.

2.   Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

3.   Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z obszaru bezpieczeństwa i obronności, szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
 • wykaz pełnionych funkcji,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

4.   Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

5.  Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

Oczekiwania:

 1. Zaangażowanie.
 2. Dyspozycyjność.
 3. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 4. Doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku związanym z bezpieczeństwem (zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i ratownictwo, obrona cywilna).
 5. Znajomość zagadnień związanych z historią, rozwojem i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.
 6. Planowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencyjnym Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 7. Udział w przygotowaniu i doskonaleniu planów studiów i programów kształcenia.
 8. Udział w procesie kształcenia, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia.
 9. Propagowanie osiągnięć naukowych Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 10. Udział we współpracy Katedry z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi.
 11. Udział we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu i Wydziału.
 12. Obsługa organizacyjna i finansowa konferencji.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem:  02.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.09.2019 r.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wyniki konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Dokumenty do pobrania:


wróć