MENU

Otwarty konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj)

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668)
oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego
w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: 

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103,
00-910 Warszawa, z dopiskiem ,,KONKURS"
lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 261 814 110

następujących dokumentów:

 

1.   Życiorys.

2.   Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego doktora habilitowanego.

3.   Autoreferat przedstawiający:

 • przebieg pracy zawodowej,
 • wykaz publikacji, realizowanych projektów, organizacji konferencji badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z dyscypliny historii, historii wojskowości  oraz nauk o bezpieczeństwie,
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym i naukowym,
 • wykaz pełnionych funkcji oraz członkostwa w organizacjach lub w stowarzyszeniach,
 • wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.

4.   Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

5.  Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)

 

Oczekiwania:

 1. Zaangażowanie.
 2. Dyspozycyjność.
 3. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie historii lub w naukach o bezpieczeństwie.
 4. Doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanym z historią wojskowości polskiej i powszechnej, ewolucją zmian struktur sił zbrojnych Polski i NATO.
 5. Doświadczenie w pracy w instytucjach międzynarodowych NATO, PAN obejmujących aspekty historyczne oraz w programachPartnerstwa dla Pokoju.
 6. Doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych Polski i zagranicy o profilu historycznym, w tym historii wojskowości.  
 7. Znajomość zagadnień związanych z historią wojskowości, państwa i bezpieczeństwa, rozwojem i funkcjonowaniem historii wojskowości polskiej i powszechnej XX i XXI wieku.
 8. Ukończone studia o profilu historycznym.
 9. Planowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencyjnym Wydziału.
 10. Udział w przygotowaniu i doskonaleniu planów studiów i programów kształcenia.
 11. Udział w procesie kształcenia, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia.
 12. Propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu bezpieczeństwa państwa, historii wojskowości, bezpieczeństwa narodowego .
 13. Udział we współpracy Katedry z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi
  i naukowymi.
 14. Udział we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu i Wydziału.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 19.03.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.03.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Dokumenty do pobrania:


wróć