MENU

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością Instytucie Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

Dyrektor Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych  Akademii Sztuki Wojennej
Na podstawie art. 119ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), oraz § 65 Statutu Akademii Sztuki Wojennej
ogłasza
otwarty konkurs na stanowisko
Adiunkta w Katedrze Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych, al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS IHWiSS” lub złożenie w sekretariacie Instytutu (budynek 101, pok. 133, tel. 261-814-754) następujących dokumentów:

 1. Życiorys.
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego z zakresu historii.
 3. Autoreferat przedstawiający:
  • przebieg pracy zawodowej,
  • wykaz publikacji naukowych potwierdzających posiadanie dorobku naukowego
   w zakresie historii wojskowości XX wieku, wykaz realizowanych projektów, organizacji konferencji, badań i wystąpień naukowych,
  • wykaz pełnionych funkcji.
 4. Wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
 5. Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 6. Podpisane oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i zatrudnienia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Oczekiwania:

 1. Posiadanie tytułu naukowego co najmniej doktora z zakresu historii,
 2. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie historii.
 3. Dyspozycyjność.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 16.03.2019 r., zaś termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.03.2019 r.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Dokumenty do pobrania:


wróć