MENU

Nabór na stanowisko Pomoc kuchenna

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: pomoc kuchenna

Liczba stanowisk: 1

 

Opis stanowiska

- zmywanie naczyń stołowych i kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnymi;

- utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w zmywalni kuchni i pomieszczeniach zaplecza;

- wykonywanie bieżących czynności pomocniczych w kuchni (obieranie oraz rozdrabnianie ziemniaków, warzyw i owoców);

- właściwa obsługa sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni;

- dbałość o właściwe przechowywanie sprzętu w zmywalni;

- dbałość o przechowywanie we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych odpadków pokonsumpcyjnych;

- dbałość o stan sanitarno-higieniczny zmywarki i pomieszczeń w kuchni;

- wykonywanie bieżących czynności pomocniczych w kuchni (obieranie oraz rozdrabnianie ziemniaków, warzyw i owoców);

- przestrzeganie dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) związanej z wprowadzonym i realizowanym systemem standardów jakości systemu HACCP;

 

Wymagania:

- ukończona szkoła kulinarna lub kursy kucharskie,

-  doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność,

- niekaralność,

Oferujemy:

- pracę na umowę -zlecenie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy oraz zaświadczenie pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

- oświadczenie o niekaralności

Dodatkowe informacje:

Oryginały dokumentów będą wymagane do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty, które wpłyną do Akademii po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Akademia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia rekrutacji bez podania przyczyny.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Niewykorzystane oferty kandydaci będą mogli odebrać w Wydziale Kadr Akademii Sztuki Wojennej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.

Nieodebrane oferty zostaną zniszczone

 

Kopie wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Kadr

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103; 00-910 Warszawa

 z dopiskiem: "Kucharz - oferta pracy", ”Pomoc kuchenna - oferta pracy”

Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 396 878

 

Termin składania dokumentów:

30.11.2018 r. (liczy się data wpływu do Akademii)

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (dyrektywy 95/46/WE) (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.) proszę zapoznać się z załącznikiem nr 1 i nr 2 i w przypadku wyrażenia zgody o podpisanie i załączenie do wymaganych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:


wróć