MENU

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” są recenzowanym czasopismem naukowym, którego zasadniczym celem jest prezentacja i upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w dyscyplinach naukowych uprawianych w Akademii Sztuki Wojennej.

Publikowane artykuły dotyczące różnorodnych aspektów bezpieczeństwa i obronności, w tym między innymi: polityczno-doktrynalnych problemów bezpieczeństwa, problematyki sztuki wojennej, ekonomii bezpieczeństwa i logistyki, przygotowania i szkolenia kadr na potrzeby systemów bezpieczeństwa i obronności oraz problemów historyczno-wojskowych.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” zostały zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2543-6937.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku są recenzowane, dzięki czemu utrzymywany jest stały, wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Intencją Redakcji „Zeszytów Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, umożliwienie poznawania wyników badań naukowych w kraju i zagranicą. W związku z tym od 2018 roku na łamach czasopisma są publikowane wyłącznie teksty w języku angielskim.

 „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” są indeksowane w międzynarodowej bazie Index Copernicus Master List. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu naszego czasopisma oraz podniesie jego cytowalność.

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” dostępne są przede wszystkim w prenumeracie oraz w Księgarni Akademickiej ASzWoj. Można je także znaleźć w dobrych bibliotekach naukowych i niektórych salonach prasowych.