MENU

Kurs przekwalifikowania do korpusu osobowego OPBMR

Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie oficerów do pełnienia obowiązków szefów (specjalistów) OPBMR odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu OPBMR oraz uczestniczących w procesie planowania i organizowania działań bojowych na szczeblu taktycznym.

Realizowane zajęcia teoretyczno-praktyczne nastawione będą na poszerzenie i pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz kształtowanie samodzielności, kreatywności w zakresie podejmowania decyzji. Duży nacisk kładziony będzie na praktyczne metody przyswajania wiedzy i umiejętności, które stanową przeszło 70% ogółu zaplanowanych zajęć.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia z teorii obrony wojsk przed bronią masowego rażenia, taktyki wojsk chemicznych, planowania, organizowania i kierowania działaniami pododdziałów wojsk chemicznych oraz przedsięwzięciami OPBMR w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń.

Program kursu uwzględnia również problematykę związaną z opracowywaniem dokumentów rozkazodawczych i sprawozdawczych z zakresu OPBMR; organizacją i zasadami funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń wraz z obowiązującymi procedurami wymiany informacji, prognozowania i oceny sytuacji skażeń. Powyższe treści uzupełniają informacje na temat możliwości systemu logistycznego i medycznego w zakresie zabezpieczenia przedsięwzięć OPBMR, zasad ratownictwa medycznego w przypadku zdarzeń i awarii chemicznych, uwarunkowań polityczno-militarnych i organizacyjno-technicznych wpływających na zagrożenie bronią masowego rażenia i jej proliferację, a także oddziaływania poszczególnych składowych BMR i toksycznych środków przemysłowych. Dodatkowo, oficerowie biorący udział w kursie, posiądą podstawy teoretyczne i metodyczne umożliwiające samodzielne przygotowanie i prowadzenie szkolenia z OPBMR. Problematyka przedmiotowego kursu uwzględniająca także wybrane zagadnienia z sztuki operacyjnej, teorii dowodzenia, metodyki szkolenia operacyjno-taktycznego oraz taktyki rodzajów wojsk uzupełniona będzie przepisami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa chemicznego, jądrowego i biologicznego oraz kwestiami współpracy cywilno-wojskowej w obszarze OPBMR.

Absolwenci kursu nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i koordynowania przedsięwzięć OPBMR w działaniach bojowych, kryzysowych i w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Ponadto, będą oni dysponować wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności bieżącej i kontrolno-rozliczeniowej, struktur organizacyjnych wojsk chemicznych, zadań, taktyki oraz możliwości taktyczno-technicznych pododdziałów specjalistycznych, a także dokumentów normujących proces planowania OPBMR oraz planowania i organizowania działalności bieżącej. Podstawy teoretyczne i metodyczne nabyte po zrealizowaniu programu kursu pozwolą jego uczestnikom na doskonalenie umiejętności praktycznych dotyczących organizacji pracy sztabowej oraz samodzielnego przygotowania i prowadzenia szkolenia z OPBMR.

Informacje organizacyjne:

Kurs przekwalifikowania do korpusu osobowego OPBMR trwa 2 miesiące. Kod kursu: 8101035


wróć