MENU
plakat 1

plakat 2

Komenda Akademii Sztuki Wojennej

Rektor-komendant: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

Gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej (w 1991 r.). Zajmował stanowiska dowódcy plutonu i kompanii w 1 Brygadzie Saperów. W 1999 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej.

Do 2006 roku zajmował stanowiska oficera operacyjnego i starszego oficera operacyjnego w Oddziale Operacyjnym Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2006 roku został dowódcą 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. W latach 2008–2011 pełnił funkcję szefa wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do 2014 roku służył w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, a następnie w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON.

24 marca 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej. Od 1 października 2016 r. pełni funkcję Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej. 29 listopada otrzymał nominację generalską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 23 lipca 2017 r. został wyróżniony medalem „Pro Patria” przyznawanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Prorektor ds. wojskowych: płk dr hab. Dariusz Majchrzak

Płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu w 1995 zajmował stanowiska dowódcze w 11 DKPanc w Żaganiu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w roku 2004 pełnił służbę jako nauczyciel i pracownik naukowy w komórkach organizacyjnych AON.

Uczestniczył w operacji stabilizacyjnej w ramach V zmiany PKW Irak na stanowisku szkoleniowym. Po obronie doktoratu został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, skupiając swój wysiłek badawczy w takich obszarach jak: identyfikacja zagrożeń skutkujących sytuacjami kryzysowymi i kryzysami; analiza procesów i zjawisk w środowisku bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych, teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego oraz zarządzanie kryzysowe w ujęciu międzynarodowym, głównie w perspektywie działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Jest uczestnikiem zespołów naukowych w rozwojowych projektach naukowych oraz autorem wielu publikacji. Do najważniejszych można zaliczyć: Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego (2011), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (2011), Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej (2012), New threats for European Union in the face of new challenges (2013), Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów i podmiotów (2013), Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje (2014), Bezpieczeństwo militarne Polski (2015).

Prorektor ds. dydaktycznych: płk dr hab. inż. Leszek Elak

Płk dr hab. inż. Leszek ELAK służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (Toruń, 1996) zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 3. Brygadzie Zmechanizowanej im. Legionów w Lublinie i Chełmie. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej (2004) kontynuował służbę wojskową jako nauczyciel w komórkach organizacyjnych AON. Uczestniczył w operacji stabilizacyjnej w ramach VII zmiany PKW Irak w sztabie Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe.

W 2008 roku po obronie rozprawy doktorskiej pt. Przygotowanie oficerów w świetle koncepcji strategicznej NATO, został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Od 2012 roku zajmował stanowisko kierownika Zakładu Taktyki  Wojsk Lądowych. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego ( profesor nadzwyczajny) na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, w dyscyplinie nauk o obronności. W roku 2016 współtworzył powstanie nowej podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej – Wydziału Wojskowego (przez dwa lata pełnił funkcję prodziekana). Od października 2018 roku obejmuje funkcję prorektora ds. dydaktycznych ASzWoj. Otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2017.

Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę obronności i bezpieczeństwa, skupiając swój wysiłek badawczy w takich obszarach, jak: działania taktyczne wojsk lądowych w różnych środowiskach współczesnego pola walki, zdolności obronnych SZ RP, struktur organizacyjnych SZ RP w aspekcie współczesnych zagrożeń, współdziałaniem SZ RP z elementami układu pozamilitarnego, środowiska bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych, teoretyczne i praktyczne aspekty obronności i bezpieczeństwa w aspekcie przynależności do NATO i UE. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych, kilkunastu prac doktorskich, licznych recenzji naukowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

Jest autorem i współautorem ok. 80 publikacji w kraju i za granicą oraz uczestnikiem zespołów naukowych w rozwojowych projektach naukowych. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć: Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego (2011), The importance of NATO in the European security sector (2012), Taktyczne aspekty terenu w walce (2013), Podstawy działań taktycznych (2013), Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym (2014), Działania zaczepne w aspekcie obronności (2014), Działania taktyczne wojsk lądowych SZ RP (2014), Teoria i praktyka Taktyki XXI Wieku Polski (2016), The ‘Suwalki Gap’ as a land bridge to the baltic region (2016), Determinants of Army Structures Development in the context of Middle Sized Country Experiences in Contemporary Tactical Operations (2016), Ochrona granicy państwowej (2017), Zagrożenia hybrydowe (2019), Hybrydity – a ‘new’ method to accomplish dominance, The Arctic – the middle kingdom’s area of interest.

Prorektor ds. naukowych: płk dr hab. Tadeusz Zieliński

Płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży w Dęblińskiej Szkole Orląt. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (1996) został skierowany do 13. Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, na stanowisko oficera operacyjnego sztabu. Następnie w 2000 r. objął obowiązki szefa sztabu 1. Eskadry Lotniczej. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko młodszego specjalisty sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 8. Bazy Lotniczej, z którego w 2002 roku został skierowany na studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu kierunku „Lotnictwo” na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej (WLiOP) AON, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Lotnictwa WLiOP.

W 2007 roku, po obronie rozprawy doktorskiej pt. Transport powietrzny w operacjach reagowania kryzysowego Sił Zbrojnych RP, został pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunktem) w Zakładzie Lotnictwa, w Instytucie Lotnictwa i Obrony powietrznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (WZiD) AON. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Od 2011 roku pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Działań Sił Powietrznych w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej WZiD oraz czasowo pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Lotnictwa i OP (2015/16 r.). W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.

Prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Jarosław Gryz

Prof. dr hab. Jarosław GRYZ, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor oraz doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje na bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym.

W latach 1995 – 2000 pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. W latach 2001 - 2016 pracownik Akademii Obrony Narodowej, obecnie Akademii Sztuki Wojennej. W swojej karierze zawodowej związany z ośrodkami naukowymi, Warszawy, Łodzi, Rzeszowa. Uczestnik oraz współprowadzący specjalistycznych kursów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz United States Institute for Peace.

Autor licznych publikacji i prac poświęconych problematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, m.in. Unia Zachodnioeuropejska w europejskim systemie bezpieczeństwa (1997); Środki budowy zaufania w regionie Morza Bałtyckiego (1998); Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich (2004); Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia (2013); Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (2016).

Kanclerz: Stanisław Malinowski

Stanisław Malinowski urodził się 1964 roku w Górznie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył podyplomowe studia: w zakresie ochrony środowiska w Akademii Rolniczej w Krakowie, operacyjno – strategiczne i polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w zakresie rachunkowości i finansów w Wyższej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1987-2013 pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach kwatermistrzowskich, dowódczych i logistycznych w SZ RP. W latach 2002-2003 pełnił służbę w strukturach dowództwa KFOR-u, jako szef Wydziału Zamówień Publicznych (Theatre Head of Contracts – J8 HQ KFOR). Od 2 stycznia 2018 roku obejmuje stanowisko kanclerza Akademii Sztuki Wojennej.