MENU

Komenda Akademii Sztuki Wojennej

Rektor-komendant: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

Gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej (w 1991 r.). Zajmował stanowiska dowódcy plutonu i kompanii w 1 Brygadzie Saperów. W 1999 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej.

Do 2006 roku zajmował stanowiska oficera operacyjnego i starszego oficera operacyjnego w Oddziale Operacyjnym Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2006 roku został dowódcą 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. W latach 2008–2011 pełnił funkcję szefa wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do 2014 roku służył w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, a następnie w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON.

24 marca 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej. Od 1 października 2016 r. pełni funkcję Komendanta-Rektora Akademii Sztuki Wojennej. 29 listopada otrzymał nominację generalską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 23 lipca 2017 r. został wyróżniony medalem „Pro Patria” przyznawanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Prorektor ds. wojskowych: płk dr hab. Dariusz Majchrzak

Płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu w 1995 zajmował stanowiska dowódcze w 11 DKPanc w Żaganiu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w roku 2004 pełnił służbę jako nauczyciel i pracownik naukowy w komórkach organizacyjnych AON.

Uczestniczył w operacji stabilizacyjnej w ramach V zmiany PKW Irak na stanowisku szkoleniowym. Po obronie doktoratu został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, skupiając swój wysiłek badawczy w takich obszarach jak: identyfikacja zagrożeń skutkujących sytuacjami kryzysowymi i kryzysami; analiza procesów i zjawisk w środowisku bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych, teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego oraz zarządzanie kryzysowe w ujęciu międzynarodowym, głównie w perspektywie działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Jest uczestnikiem zespołów naukowych w rozwojowych projektach naukowych oraz autorem wielu publikacji. Do najważniejszych można zaliczyć: Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego (2011), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (2011), Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej (2012), New threats for European Union in the face of new challenges (2013), Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów i podmiotów (2013), Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje (2014), Bezpieczeństwo militarne Polski (2015).

Prorektor ds. dydaktycznych: płk dr hab. inż. Leszek Elak

Płk dr hab. inż. Leszek ELAK służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (Toruń, 1996) zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 3. Brygadzie Zmechanizowanej im. Legionów w Lublinie i Chełmie. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej (2004) kontynuował służbę wojskową jako nauczyciel w komórkach organizacyjnych AON. Uczestniczył w operacji stabilizacyjnej w ramach VII zmiany PKW Irak w sztabie Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe.

W 2008 roku po obronie rozprawy doktorskiej pt. Przygotowanie oficerów w świetle koncepcji strategicznej NATO, został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Od 2012 roku zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Wojsk Lądowych. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON, w dyscyplinie nauk o obronności.

Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę obronności i bezpieczeństwa, skupiając swój wysiłek badawczy w takich obszarach, jak: działania taktyczne wojsk lądowych w różnych środowiskach współczesnego pola walki, zdolności obronnych SZ RP, struktur organizacyjnych SZ RP w aspekcie współczesnych zagrożeń, współdziałaniem SZ RP z elementami układu pozamilitarnego, środowiska bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych, teoretyczne i praktyczne aspekty obronności i bezpieczeństwa w aspekcie przynależności do NATO i UE.

Jest autorem wielu publikacji w kraju i za granicą oraz uczestnikiem zespołów naukowych w rozwojowych projektach naukowych. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć: Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego (2011), The importance of NATO in the European security sector (2012), Taktyczne aspekty terenu w walce (2013), Podstawy działań taktycznych (2013), Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym (2014), Działania zaczepne w aspekcie obronności (2014), Działania taktyczne wojsk lądowych SZ RP (2014), Teoria i praktyka Taktyki XXI Wieku Polski (2016), Determinants of Army Structures Development in the context of Middle Sized Country Experiences in Contemporary Tactical Operations (2016).

Prorektor ds. naukowych: płk dr hab. Tadeusz Zieliński

Płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży w Dęblińskiej Szkole Orląt. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (1996) został skierowany do 13. Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, na stanowisko oficera operacyjnego sztabu. Następnie w 2000 r. objął obowiązki szefa sztabu 1. Eskadry Lotniczej. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko młodszego specjalisty sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 8. Bazy Lotniczej, z którego w 2002 roku został skierowany na studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu kierunku „Lotnictwo” na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej (WLiOP) AON, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Lotnictwa WLiOP.

W 2007 roku, po obronie rozprawy doktorskiej pt. Transport powietrzny w operacjach reagowania kryzysowego Sił Zbrojnych RP, został pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunktem) w Zakładzie Lotnictwa, w Instytucie Lotnictwa i Obrony powietrznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (WZiD) AON. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Od 2011 roku pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Działań Sił Powietrznych w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej WZiD oraz czasowo pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Lotnictwa i OP (2015/16 r.). W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.

Prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Jarosław Gryz

Prof. dr hab. Jarosław GRYZ, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor oraz doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje na bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym.

W latach 1995 – 2000 pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. W latach 2001 - 2016 pracownik Akademii Obrony Narodowej, obecnie Akademii Sztuki Wojennej. W swojej karierze zawodowej związany z ośrodkami naukowymi, Warszawy, Łodzi, Rzeszowa. Uczestnik oraz współprowadzący specjalistycznych kursów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz United States Institute for Peace.

Autor licznych publikacji i prac poświęconych problematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, m.in. Unia Zachodnioeuropejska w europejskim systemie bezpieczeństwa (1997); Środki budowy zaufania w regionie Morza Bałtyckiego (1998); Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich (2004); Bezpieczeństwo państwa. Władza-polityka-strategia (2013); Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (2016).

Kanclerz: Stanisław Malinowski

Stanisław Malinowski urodził się 1964 roku w Górznie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył podyplomowe studia: w zakresie ochrony środowiska w Akademii Rolniczej w Krakowie, operacyjno – strategiczne i polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz w zakresie rachunkowości i finansów w Wyższej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1987-2013 pełnił zawodową służbę wojskową na stanowiskach kwatermistrzowskich, dowódczych i logistycznych w SZ RP. W latach 2002-2003 pełnił służbę w strukturach dowództwa KFOR-u, jako szef Wydziału Zamówień Publicznych (Theatre Head of Contracts – J8 HQ KFOR). Od 2 stycznia 2018 roku obejmuje stanowisko kanclerza Akademii Sztuki Wojennej.