MENU

Program NATO: "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa"

Program Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa (SPS) promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.


Najważniejsze informacje o Programie SPS:

 • Program SPS wzmacnia praktyczną, ukierunkowaną na wyniki współpracę z udziałem naukowców, ekspertów i urzędników państwowych z państw członkowskich NATO i krajów partnerskich.
 • Odpowiada i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, aby wspierać strategiczne cele NATO i priorytety polityczne w relacjach z partnerami.
 • Program SPS przyczynia się do wysiłków NATO zmierzających do zapewnienia stabilności i budowy potencjału obronnego w krajach partnerskich.
 • Działania SPS są kierowane przez kluczowe priorytety, które dotyczą wyzwań związanych z bezpieczeństwem, takich jak walka z terroryzmem i cyberobrona, opracowywanie innowacyjnych technologii związanych z bezpieczeństwem, udzielanie wsparcia misjom i operacjom kierowanym przez NATO oraz uwzględnianie ludzkich i społecznych aspektów bezpieczeństwa.
 • W ciągu ostatnich pięciu lat program zainicjował ponad 450 wspólnych działań w 29 państwach członkowskich i 41 krajach partnerskich, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie.


Wprowadzenie do Programu SPS

Program SPS promuje praktyczną współpracę związaną z bezpieczeństwem w oparciu o badania naukowe, innowacje i wymianę wiedzy w ramach szerokiej sieci państw partnerskich NATO.

Łączy on naukowców, ekspertów i urzędników z państw Sojuszu i krajów partnerskich w celu rozwiązania problemów bezpieczeństwa, takich jak cyberobrona, antyterroryzm lub obrona przed agentami CBRN; wspieranie misji i operacji prowadzonych przez NATO; wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii związanych z bezpieczeństwem, takich jak czujniki i detektory, nanotechnologie, bezzałogowe statki powietrzne (UAV); oraz zajmować się ludzkimi i społecznymi aspektami bezpieczeństwa, takimi jak wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (rezolucja RB ONZ nr 1325).

W związku z tym program SPS w ogromnym stopniu korzysta z wiedzy fachowej innych agencji, oddziałów i delegacji NATO oraz organów, takich jak centra doskonałości.

Program zapewnia Sojuszowi unikalny kanał komunikacji pozamilitarnej, w tym w sytuacjach lub regionach, w których trudno jest ustalić inne formy dialogu. Umożliwia NATO aktywne angażowanie się w takich regionach, często służąc jako pierwszy konkretny związek między NATO a nowym partnerem. Program SPS rozwijał się nieprzerwanie od czasu jego powstania w 1958 r. W tym celu w 2013 r. Przeprowadzono kompleksową reorientację programu, dzięki czemu SPJ ponownie skupiła się na strategicznych działaniach na szerszą skalę, wykraczających poza współpracę czysto naukową.

Mechanizm Grantów SPS

Finansowany z budżetu cywilnego NATO program SPS wspiera współpracę poprzez cztery ustanowione mechanizmy dotacji: wieloletnie projekty badawcze, zaawansowane warsztaty badawcze, zaawansowane kursy szkoleniowe i zaawansowane instytuty badawcze. Zainteresowani wnioskodawcy powinni opracować propozycje działań, które mieszczą się w jednym z tych formatów. Ponadto, wszystkie działania finansowane w ramach Programu SPS muszą być zgodne z zasadami i regulacjami określonymi w Podręczniku zarządzania programem SPS.
W tym celu zainteresowane strony składają wniosek o finansowanie, któremu muszą kierować dyrektorzy projektów z co najmniej jednego sojuszu i jednego kraju partnerskiego NATO. Każda aplikacja musi również bezpośrednio adresować co najmniej jeden priorytet klucza SPS i mieć wyraźny link do zabezpieczeń. Po otrzymaniu wniosku przez program SPS zostanie poddany kompleksowemu procesowi oceny i oceny partnerskiej, z uwzględnieniem wskazówek eksperckich, naukowych i politycznych.

Proces ten gwarantuje, że wszystkie aplikacje SPS zatwierdzone do finansowania zostały dokładnie ocenione pod kątem ich wartości naukowej i wpływu na bezpieczeństwo przez ekspertów NATO, niezależnych naukowców i same narody NATO.

Wsparcie SPS na priorytetowe przedsięwzięcia NATO

Flagowe projekty SPS przyczyniają się do kilku kluczowych inicjatyw i priorytetów NATO oraz zostały odzwierciedlone jako rezultaty w różnych dokumentach Szczytu NATO.

W ciągu ostatniej dekady program zainicjował prawie 800 wspólnych działań wśród 29 państw członkowskich i 41 krajów partnerskich, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie. Główne działania flagowe Programu SPS z ostatniej dekady obejmują:
 

 •     Zapewnienie szybkiej łączności internetowej uniwersytetom afgańskim i instytucjom rządowym w ramach programu SILK-Afganistan;
 •     Konwersja toksycznego paliwa rakowego utleniacza na nawóz w Azerbejdżanie i Uzbekistanie;
 •     Instalacja wielonarodowego systemu telemedycznego do zdalnego reagowania ekspertów medycznych w sytuacjach awaryjnych;
 •     Wzmocnienie współpracy regionalnej poprzez program badań sejsmicznych w Kaukazie;
 •     Ustanowienie krajowego systemu koordynacji zarządzania kryzysowego w Mauretanii, służącego jako wzór dla szerszego regionu Sahelu;
 •     Opracowanie zaawansowanych systemów wykrywania dla rozminowywania i niewybuchów odprawy po amunicji w Egipcie;
 •     Zapewnienie wsparcia dostosowanego do pakietu kompleksowej pomocy dla Ukrainy;
 •     Wkład w inicjatywy na rzecz budowania potencjału obronnego i pokrewnego bezpieczeństwa dla Iraku, Jordanii i Republiki Mołdawii;
 •     Ustanowienie systemu dowodzenia incydentów następnej generacji (NICS) na Bałkanach Zachodnich;
 •     Kontynuacja konsorcjum systemów wykrywania wybuchów w czasie rzeczywistym dla transportu publicznego;
 •     Pakiet szkoleń SPS dostosowanych do potrzeb w zakresie obrony CRBN, bezpieczeństwa energetycznego i cyberobrony dla wszystkich krajów ICI, we współpracy z regionalnym centrum NATO-ICI w Kuwejcie;

Informacje pochodzą ze strony www: https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm


wróć