MENU

Kurs gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących etatowo lub nieetatowo obowiązki inspektorów ds. ochrony środowiska oraz innych osób funkcyjnych, których działalność służbowa obejmuje gospodarkę odpadami niebezpiecznymi.

Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników wojska ośrodków szkolenia poligonowego, wojskowej straży pożarnej, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, inspektorów ochrony środowiska JW oraz specjalistów odpowiedzialnych za ochronę przed środkami zapalającymi.

Kurs bezpieczeństwa ekologicznego

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników wojska pełniących etatowo lub nieetatowo obowiązki inspektorów ds. ochrony środowiska, bądź dla osób wyznaczonych do wykonywania tej funkcji, oraz dla żołnierzy i pracowników wojska, których działalność służbowa obejmuje gospodarkę odpadami niebezpiecznymi.

Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów i pracowników wojska zajmujących stanowiska analityczne w ramach Systemu Wykrywania Skażeń sił Zbrojnych RP oraz obsługujących system informatyczny PROMIEŃ.

Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń

Kurs przeznaczony jest dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń (OAS) wszystkich szczebli dowodzenia oraz kandydatów na dowódców (szefów sekcji) OAS.

Kurs doskonalący dla specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia

Kurs skierowany jest do oficerów OPBMR oddziałów, ZT/Skrzydeł/Flotylli, TOAW i instytucji wojskowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kapitana. Jego celem jest podwyższenie kwalifikacji szkolonych w zakresie planowania, organizowania, realizacji i rozliczania zadań specjalistycznych na zajmowanym stanowisku w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy i pracowników wojska oraz osób spoza resortu ON wyznaczonych na stanowiska służbowe w ogniwach Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP (SWS SZ RP) lub Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Kurs doskonalący z OPBMR dla kadry oraz pracowników Wojskowej Służby Zdrowia

Kurs przewidziany jest dla personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek szczebla KZ, OW, ZT i Oddziałów, dla kierowniczej kadry Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz dla pracowników laboratoriów polowych, grup rozpoznania medycznego, nadzoru epidemiologicznego, dezynfekcji i oczyszczania wody.

Kurs doskonalenie szefów (oficerów) OPBMR

Kurs przeznaczony jest dla oficerów zajmujących stanowiska szefów Wojsk Chemicznych (OPBMR) ZT wszystkich RSZ, specjalistów i starszych specjalistów OPBMR oraz kandydatów do objęcia przedmiotowych stanowisk.

Kurs dowodzenia w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym

Kurs przeznaczony jest dla dowódców (zastępców), szefów sztabów oddziałów i związków taktycznych.

Kurs pierwszej pomocy medycznej w awariach chemicznych

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zajmujących stanowiska ratowników w ramach podsystemu ratownictwa chemicznego w SZ RP oraz żołnierzy pododdziałów wojsk chemicznych (innych specjalności) wyznaczonych do CHRZA.

Kurs medycznej ochrony przed zagrożeniami CBRN

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów, podoficerów i pracowników  wojska realizujących zadania medycznej ochrony przed zagrożeniami CBRN na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej SZ RP.

12