MENU
plakat 1

plakat 2

Kolegium dziekańskie

Dziekan: płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Zmechanizowanych we Wrocławiu (1994) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2003). Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności dydaktyka wojskowa uzyskał w roku 2006 w AON (Wydział Wojsk Lądowych), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: dydaktyka obronna) uzyskał w roku 2014 w AON (Wydział Zarządzania i Dowodzenia). W 2007 roku został wyróżniony nagrodą II stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągniecia naukowe.

Służbę wojskową w jednostkach Sił Zbrojnych RP rozpoczął w Szkolnym Batalionie Czołgów 15. Brygady Zmechanizowanej (dowódca plutonu i kompanii szkolnej, 1994-1998), następnie kontynuował w 1. Batalionie Pancernym im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 4. Brygady Kawalerii Pancernej w Orzyszu (dowódca batalionu, 1998-2001).

W latach 2003-2016 w Akademii Obrony Narodowej (od 1 października 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej) pełnił szereg funkcji: asystenta i adiunkta w Instytucie Zarządzania i Dowodzenia Wydziału Wojsk Lądowych (2003-2008); adiunkta i kierownika Zakładu Metodyki Szkolenia Sił Zbrojnych w Katedrze Działań Połączonych Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia (2008-2013); adiunkta i kierownika Zakładu Dydaktyki Obronnej (2013-2015) oraz Dyrektora Instytutu Obronności Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (od stycznia do września 2016).

Zainteresowania badawcze to zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa i dydaktyki obronnej, metodologii badań bezpieczeństwa i obronności, dydaktyki obronnej i metodyki kształcenia i doskonalenia kadr oraz teorii bezpieczeństwa państwa.

Ważniejsze publikacje naukowe: Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP (2007); Zastosowanie symulacji numerycznych w systemie szkolenia sił zbrojnych RP (2009); Działalność szkoleniowo-metodyczna w Siłach Zbrojnych RP (współautor, 2009); Zgrywanie systemu działań Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP (współautor, 2011); Rozwój zawodowy kadr. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych organizacji wojskowej (współautor, 2011); Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej (2012); Współczesna dydaktyka wojskowa (2014); Metody rozproszone w kształceniu (współautor, 2014); Współczesne dylematy dydaktyki obronnej (2015); Edukacja obronna, Leksykon podstawowych pojęć i terminów (współautor, 2016).

W ramach działalności naukowo-badawczej aktywnie uczestniczy w realizacji projektów rozwojowych jako kierownik zadania badawczego (Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 01/ID 1/3, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG, a także Projekt rozwojowy nr 0055/R/T00/2008/06, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji).

Prodziekan ds. dydaktycznych: płk dr hab. Maciej MARCZYK

W 1993 roku ukończył WSOWŁącz w Zegrzu. Służbę wojskową w jednostkach Sił Zbrojnych RP rozpoczął w batalionie dowodzenia 14 Brygady Pancernej w Przemyślu (1993-1998), następnie kontynuował pracę na stanowisku szefa sekcji S-6 w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych (1999-2000). W latach 2000-2002 w Akademii Obrony Narodowej był oficerem słuchaczem studiów 2 stopnia, uzyskując w 2002 roku tytuł oficera dyplomowanego. W latach 2002-2008 pracował w jednostkach 11 DKPanc (2002-2003) i sztabie 1WDZ (2003-2004), służbę w kościuszkowskiej dywizji zakończył na stanowisku dowódcy 1 legionowskiego batalionu dowodzenia (2004-2008). Od 11 sierpnia 2008 roku  w Akademii Obrony Narodowej (od 7 listopada 2016 r. w Akademii Sztuki Wojennej) pracuje jako nauczyciel akademicki (starszy wykładowca, adiunkt, profesor ndzw.). W latach 2014-2017 pełnił funkcje: adiunkta - kierownika zakładu Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w WZiD, następnie po zmianach strukturalnych w uczelni, adiunkta - kierownika zakładu Teleinformatyki  w WWoj, a w latach 2017-2018 dyrektora Instytutu Działań Informacyjnych (doktorat – 2011 rok, habilitacja 2017 rok).

Jest profesorem uczelnianym ASzWoj, specjalistą z zarządzania środowiskiem teleinformatycznym. Zajmuje się problematyką eksploatacji systemów łączności i informatyki w ramach wspomagania systemów kierowania i dowodzenia, bezpieczeństwem informacji w cyberprzestrzeni oraz kierunkami rozwoju wsparcia dowodzenia w przyszłych działaniach w środowisku sieciocentrycznym. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów (referatów) z dziedziny szeroko pojętego wspomagania dowodzenia i zarządzania informacją w środowisku teleinformatycznym RON.

Ważniejsze publikacje naukowe: Wojskowe węzły teleinformatyczne w systemie obronnym państwa, Zagrożenia cyberterrorystyczne obszaru militarnego państwa – wybrane aspekty,  Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym – dywizja, brygada, batalion (współautor),  Wybrane aspekty łączności wojskowej (współautor),  Łączność na poziomie polityczno-wojskowym w SZ RP – stan aktualny i perspektywy rozwoju, Łączność na poziomie strategiczno-operacyjnym  w SZ RP – stan aktualny i perspektywy rozwoju (współautor).

Prodziekan ds. studenckich: dr Milena PALCZEWSKA

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i dowodzenie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Europejski Fundusz Społeczny a edukacja. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Zainteresowania badawcze skupiają się na polemologii, ujęciu wojny jako zjawiska społecznego, współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych, a także roli mediów w konfliktach zbrojnych.

Jest autorką i współautorką szeregu publikacji, do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: Polemologia (2015); Polemologia i irenologia w badaniach problemów wojny i pokoju (2016); Wojny i konflikty zbrojne XXI w. (red.) (2016); Obronność Polski w XXI wieku (red.) (2017); Socjologia wojny (2017) oraz wielu artykułów i prac naukowo-badawczych.

Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej: ppłk dr Tomasz CAŁKOWSKI