Informacje dla kandydatów

Studia dla osób cywilnych

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:

  • na I stopniu studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność, Ekonomika obronności oraz Lotnictwo;
  • na II stopniu studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność oraz Lotnictwo;

 
Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

  • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
  • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
  • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
  • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Studia I i II stopnia

Rodzaj zamierzenia
Rektutacja zasadnicza
Rekrutacja dodatkowa
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia I i II stopnia
Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia
4 maja 2017
4 maja 2017
I st.
8 sierpnia 2017
II st.
16 sierpnia 2017
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
11 lipca 2017
27 lipca 2017
30 sierpnia 2017
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia oraz listy rezerwowej**
14 lipca 2017
4 sierpnia 2017
2 września 2017
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia
17 – 26 lipca 2017
7 – 11 sierpnia 2017***
5 – 8 września 2017
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
28 lipca 2017
16 sierpnia 2017
14 września 2017
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej
28 lipca – 30 października 2017
16 sierpnia – 30 października 2017
X

*dotyczy kierunków studiów, na które limit miejsc nie został wyczerpany podczas rekrutacji zasadniczej
** lista rezerwowa nie dotyczy rekrutacji dodatkowej
*** jeżeli na kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia liczba kandydatów przekracza limit przyjęć określony dla tego kierunku, wówczas test kwalifikacyjny przeprowadzić w dniach 1-2 sierpnia 2017 r.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Studia doktoranckie i podyplomowe

Rodzaj zamierzenia
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia
4 maja 2017
4 maja 2017
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej*
19 sierpnia 2017
12 września 2017
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
do 26 sierpnia 2017
12-15 września 2017
Rozmowy kwalifikacyjne
5-7 września 2017
X
Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne
12 września 2017
21 września 2017

*opłata rekrutacyjna nie dotyczy studiów doktoranckich

Studia i kursy dla oficerów

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi także liczne kursy i studia dla oficerów Wojska Polskiego.

Wydział Wojskowy realizuje kursy i studia dla oficerów – kandydatów na wyższe stanowiska służbowe, w tym Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (znajdujące się w strukturze Wydziału Wojskowego), które  zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy 
e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, tzw. „kurs generalski”. Są to elitarne, kilkuosobowe studia dla wyróżniających się oficerów starszych, przewidzianych do wyznaczenia na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP, resorcie obrony narodowej oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych. Program trwających 10 miesięcy studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, obejmuje także krajowe i zagraniczne podróże studyjne, wizyty w jednostkach wojskowych i zakładach przemysłu obronnego oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą edukacyjną Akademii Sztuki Wojennej - wybierz rodzaj studiów lub kursów z rozwijanego menu.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24
Data dodania i edycji:
2016-09-19 15:49:08 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 15:51:24 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:04:26 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 20:59:11 :
Redaktor serwisu
2016-09-28 21:28:03 :
Monika Lewińska
2016-09-28 21:30:13 :
Monika Lewińska
2016-09-30 19:08:08 :
Redaktor serwisu
2017-02-06 12:02:25 :
Weronika Kukla
2017-02-07 09:53:17 :
Weronika Kukla
2017-02-07 11:43:18 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:30:18 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:42:39 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:51:29 :
Weronika Kukla
2017-03-07 11:45:02 :
Weronika Kukla
2017-03-14 10:30:37 :
Weronika Kukla
2017-03-27 07:47:29 :
Weronika Kukla
2017-03-27 07:48:09 :
Weronika Kukla
2017-03-28 08:08:20 :
Jagoda Gawliczek
2017-03-28 12:55:46 :
Weronika Kukla
2017-03-28 12:58:53 :
Weronika Kukla
2017-03-28 13:40:48 :
Weronika Kukla
2017-04-18 11:25:44 :
Weronika Kukla
2017-04-18 11:27:43 :
Weronika Kukla
2017-05-08 15:28:59 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-18 11:19:53 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-24 15:27:56 :
Weronika Kukla