MENU

Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

Forma studiów
wykłady, ćwiczenia, seminaria

Adresaci
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym ok. 240 godz. lekcyjnych.

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:

 • Polityka zbrojeniowa
 • Finasowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa
 • Przełomowe technologie i innowacyjne projekty w obronności i bezpieczeństwie
 • Zarzadzanie portfelem / programem / projektem
 • Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami bezpieczeństwa i obronności
 • Dokumentacja projektowa
 • Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Planowanie i budżetowanie projektu
 • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji
 • Konsultacje projektu dyplomowego

 

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpieniu publicznym na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych zarządzaniem projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów  do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresie zarządzania projektami. Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foudation (semestr I), Practitioner (semestr II). Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu projektami.  Uzyskane wykształcenie umożliwi podjęcie pracy w charakterze kierownika projektu realizowanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Spodziewane rezultaty to:

 • Podwyższenie skuteczności i efektywności realizacji projektów
 • Ograniczenie wpływu ryzyka projektowego na sukces realizacji projektu
 • Umożliwienie realizacji złożonych projektów i programów
 • Usprawnienie koordynacji międzyprojektowej (np. w zakresie alokacji zasobów)

 

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt
Instytut Logistyki:
dr Joanna ANTCZAK j.antczak@akademia.mil.pl; tel. 606 630 785

Instytut Zarządzania:
dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN; a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 794 999 866

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć