MENU

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Rodzaj studiów: czterosemestralne niestacjonarne studia podyplomowe MBA D&S

Odpowiedzialny:

 • Akademia Sztuki Wojennej

wraz uczelniami partnerskimi:

 • Uniwersytetem Helmuta Schmidta – Uniwersytetem Bundeswery (Niemcy)
 • Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry)

 

Język studiów: polski/angielski

Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, nauki ekonomiczne

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rekrutacja:

 • rozpoczyna się od zgłoszenia deklaracji przez system rekrutacyjny ASzWoj, który otwarty jest od 6 maja do 22 września 2019;
 • rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą od 23 do 28 września 2019;
 • termin rozpoczęcia studiów: październik 2019.

 

Wymagania:
Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

Adresaci:
Studia skierowane są dla:

 • przemysłu zbrojeniowego
 • instytucji badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
 • służb mundurowych

 

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów:

 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia;
 • złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej;
 • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA D&S

 

Korzyści:

Absolwent studiów MBA D&S będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych).

Absolwent nabędzie umiejętności: wyznaczania założeń strategicznych, analizy środowiska podmiotu i otoczenia, budowania strategii organizacji na poziomie: ogólnym, domen i funkcjonalnym, podejmowania decyzji i implementacji strategii.

Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci m.in. z Polski, Niemiec, Węgier; praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Tak opracowany program studiów MBA D&S zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych.

 

Przebieg studiów:

Studia prowadzone są w systemie zjazdowym (piątek-sobota-niedziela) przez cztery semestry. Liczba przedmiotów: 30 oraz podróż studyjna. Wymiar godzinowy: 642 godzin dydaktyczne, w tym podróż studyjna. Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

Moduł 1: Ogólnobiznesowy (312 godz.)
Moduł 2: Obronność i bezpieczeństwo (140 godz.)

Moduły specjalnościowe/ograniczonego wyboru (120 godz.):
Moduł 3: Zarządzanie jakością produkcji
Moduł 3: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami obronnymi
Moduł 3: Przywództwo w organizacji militarnej

Moduł 4: Projekt dyplomowy (70 godz.)

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się przez 4 semestry dwa razy w miesiącu w:

 • piątki 16.30 – 20.30;
 • sobota 9.00 – 18.00;
 • niedziela 9.00 – 17.00.

W czasie zjazdów zapewnione jest wyżywienie oraz serwis kawowy (wliczone w koszty studiów)

 

Opłaty za studia MBA D&S:

 • Opłata za postępowanie rekrutacyjne: 85 zł;
 • Cena studiów MBA D&S za jednorazową płatność: 45 000 zł;
 • Cena studiów w trzech ratach MBA D&S 50 000 zł (15 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł).

 

Wymagane dokumenty: Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia;
 • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:

Instytut Zarządzania:
dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 794 999 866

Dziekanat:
mba@akademia.mil.pl, s.stec@akademia.mil.pl
Sylwia Steć-Libera, tel. 261-813-018

 

 

***

Informacje dodatkowe/Studia II stopnia (magisterskie)

Program studiów MBA D&S zwiera możliwość uzupełnienia treści programowych i uzyskania wykształcenia na poziomie II stopnia, kierunek zarządzanie i dowodzenie. Co oznacza uzyskanie pełnych kwalifikacji na poziomie 7 PRK (min. 120 ECTS). Wymaga to dokonania przez uczestnika studiów wyboru dodatkowych przedmiotów, których liczba uzyskanych punktów ECTS nie będzie niższa od 30. Każdy przedmiot liczy 20 godz. dydaktycznych.

 

Opłaty za studia uzupełniające magisterskie:

 • Cena uzupełniających studiów magisterskich, kierunek zarządzanie i dowodzenie (dodatkowo): 5 000 zł
 • Cena za jeden przedmiot z modułu swobodnego wyboru przy grupie 10 osób: 200 zł

wróć