MENU

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Rodzaj studiów:
niestacjonarne studia podyplomowe MBA D&S

Odpowiedzialny:
Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj wraz uczelniami partnerskimi/zagranicznymi

Język studiów:
angielski i polski

Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie

Poziom kwalifikacji:
kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Forma studiów:
wykłady, ćwiczenia, seminaria

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Studia skierowane są dla:

 • przemysłu zbrojeniowego;
 • instytucji badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa;
 • służb mundurowych: wojska polskiego, policji, straży granicznej.

 

Przebieg studiów:
Studia realizowane są w systemie zjazdowym (piątek-sobota-niedziela) przez cztery semestry. Wymiar godzinowy to ok. 530 godz. lekcyjnych.

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

Moduł I: Ogólnobiznesowy (200 godz.)
Moduł II: Obronność i bezpieczeństwo (150 godz.)

Moduły specjalnościowe/do wyboru (100 godz.):
Moduł III
: Zarzadzanie jakością produkcji produktu obronnego
Moduł III: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami obronnymi
Moduł III: Przywództwo w organizacji militarnej

Moduł IV: Projekt dyplomowy (80 godz.)

Moduły obejmują m.in. następujące przedmioty:

 • moduł I: rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, marketing, kontrola zarządcza, zarządzanie zmianą, negocjacje/dyplomacja
 • moduł II: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie systemem obronnym państwa, zarządzanie ryzykiem infrastruktury krytycznej, zarządzanie projektem/programem/portfelem produktów obronnych, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
 • moduł III: nowoczesne metody zarządzania produkcją, zarządzanie procesem produkcji, system zapewniania jakości w resorcie obrony narodowej, zarządzanie przełomowymi technologiami/transfer technologii/polityka offsetowa, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami w technice agile, wdrażanie projektów, kierowanie zespołem, psychologia osiągnięć
 • moduł IV: wystąpienia publiczne, spotkania z praktykami, seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów:

 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
 • złożenie pracy dyplomowej/wdrożeniowej
 • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent studiów MBA D&S będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych).

Absolwent nabędzie umiejętności: wyznaczania założeń strategicznych, analizy środowiska podmiotu i otoczenia, budowania strategii organizacji na poziomie: ogólnym, domen i funkcjonalnym, podejmowania decyzji i implementacji strategii (zarządzania).

Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktyków m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Węgier; praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Tak opracowany program studiów MBA D&S zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych.

 

Wymagane dokumenty:
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:
Instytut Zarządzania:
dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 794 999 866

Dziekanat:
dr Józef KISIEL, j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568      


wróć