MENU

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci:
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pracowników resortu obrony narodowej, firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegają, że sukces organizacji zależy od pracownika i właściwego zarządzania jego potencjałem.

Przebieg studiów:
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

Sylwetka absolwenta:
Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych i gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania funkcją personalną w organizacji.

Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje uczestnika do pracy w działach personalnych jako specjalistę,  doradcę personalnego lub konsultanta w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ze studiów jest również niezbędna do skutecznego zarzadzania zespołem, dlatego program studiów jest niezbędny do wzmacniania skuteczności osobistej menadżerów.

Po ukończeniu studiów Absolwent  będzie potrafił: dostosowywać do indywidualnych warunków organizacji metody pozyskiwania, rozwoju, wzmacniania zaangażowania pracowników. Realizacja pełnego programu studiów pozwoli formułować strategię personalną, analizować możliwości implementacji różnych metod i modeli zarządzania kompetencjami, korzystać z różnorodnych metod oceny pracowników oraz tworzyć rozwiązania w zakresie motywowania pracowników.

Program modułowy:
Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Zarządzanie organizacją; Psychologia zarządzania; Pozyskiwanie i alokacja pracowników; Ocenianie pracowników; Budowanie skutecznych zespołów zadaniowych; Przywództwo i motywowanie pracowników; Modelowanie procesów personalnych; Negocjacje; Zarządzanie kompetencjami; E-szkolenia; Prawo pracy; Współczesne wyzwania zzl; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę)do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:
Instytut Zarządzania:
dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN m.woloszyn@akademia.mil.pl;  tel. 261-813-720

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć