MENU

Zarządzanie w organizacjach publicznych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci:
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

Przebieg studiów:
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje prace dyplomową.

Sylwetka absolwenta:
Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi.

Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w różnorodnych organizacjach publicznych, z szczególnym ukierunkowaniem na organizacje związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz porządkiem publicznym. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy, jako specjaliści w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi, a w szczególności  administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi organizacji publicznych, współpracy z różnorodnymi podmiotami zajmującymi się ochroną i porządkiem publicznym oraz zarządzaniem kryzysowym.

Program modułowy:
Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje i metody zarządzania; Zarządzanie publiczne; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Komunikacja społeczna i medialna; Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych; System informacyjny organizacji; Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji; Problemy prawne funkcjonowania organizacji publicznych; Finanse publiczne; Zarządzanie majątkiem w organizacji publicznej; Samorząd terytorialny w kontekście polityki rozwoju; Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zarządzanie kryzysowe; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:
Instytut Zarządzania:
dr Marek STRZODA m.strzoda@akademia.mil.pl;  tel. 261-814-645

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć