MENU

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

Forma studiów
wykłady, ćwiczenia, seminaria

Adresaci
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy-- wystąpienie publiczne), w wymiarze godzinowym ok. 200 godz. lekcyjnych.

Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

Moduł I: Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym
 • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Strategie przedsiębiorstw
 • Kontrola zarządcza
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Psychologia osiągnięć


Moduł II: Uwarunkowania branżowe

 • Polityka zbrojeniowa
 • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego
 • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej
 • Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych


Moduł III: Projekt dyplomowy

 • Wystąpienia publiczne
 • Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez ASzWoj) oraz certyfikat/zaświadczenie wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON.

Sylwetka Absolwenta
Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów  do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej i jej otoczenia. Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania ww. przedsiębiorstwami. Wykładowcami na studiach są m.in. eksperci z Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON; Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, GK PGZ.

Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej.Studia przygotowują również do pełnienia interdyscyplinarnych ról: eksperta, menadżera, lidera zespołów zadaniowych.

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt
Instytut Zarządzania: dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN
a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 794 999 866

Dziekanat: dr Józef KISIEL
j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć