MENU

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o obronności.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne). Studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Polityka zbrojeniowa,
 • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
 • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
 • Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych,
 • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego,
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym,
 • Strategie przedsiębiorstw,
 • Kontrola zarządcza,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Menadżer Jakości,
 • Psychologia osiągnięć,
 • Seminaruium dyplomowe
  - łącznie 208 godz. pracy z nauczycielem i 63 punkty ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy końcowej w formie artykułu naukowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez ASzWoj) oraz certyfikat Menadżera Jakości - przedstawiciel kierownictwa ds. GQA (wydany przez CCJ WLO WAT).

Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu, nauk o obronności i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta oraz kierownika jednostki biznesowej, jak i publicznej. Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania/zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji, organizowania procesów, będzie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla. Interdyscyplinarny program kształcenia oraz innowacyjne formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie dyplomantów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w resorcie Obrony Narodowej.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Zarządzania: dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN
a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 261-814-202
Dziekanat: dr Józef KISIEL
j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć