MENU

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym mieszczą się w obszarze nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk technicznych, w takich dziedzinach i dyscyplinach naukowych jak: nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu, transport. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie licencji agenta celnego w specjalności obsługa celna.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia, pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą;
 • Handel zagraniczny - wybrane problemy;
 • Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw;
 • Spedycja – regulacje i dokumenty;
 • Specyfika gałęziowa w transporcie – aspekty technologiczne i prawne;
 • Transport – wybrane technologie;
 • Wspólnotowa taryfa celna;
 • Zgłoszenia celne;
 • Uproszczenia celne w handlu zagranicznym;
 • Podatek akcyzowy,
  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE – państwa trzecie. Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku menedżer logistyki, ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, podejmować badania naukowe w dziedzinach: logistyka systemów gospodarczych, transport i spedycja, obsługa celna handlu międzynarodowego.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Logistyki:
dr Agnieszka MILCZARCZYK-WOŹNIAK; a.milczarczyk-wozniak@akademia.mil.pl; tel. 261-814-742
dr Jacek KUROWSKI; j.kurowski@akademia.mil.pl; tel. 261-813-532
Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568
 


wróć