MENU

Bezpieczeństwo informacyjne

 

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo Informacyjne (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Informacyjne mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia te skierowane są do osób odpowiedzialnych za wprowadzenie bądź nadzór nad polityką bezpieczeństwa informacji w jednostkach i organizacjach o różnym stopniu dojrzałości, działających zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Odbiorcami studiów są zarówno osoby odpowiadające za podejmowanie decyzji strategicznych z punktu widzenia organizacji jak i osoby odpowiadające za bieżące utrzymanie procesów bezpieczeństwa informacji a tym informacji niejawnych.

Warunki i przebieg studiów
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ukończonych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Dojrzałość organizacji;
 • Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Unormowania w zakresie zarządzania informacjami niejawnymi;
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa;
 • Środki i narzędzia techniczne wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 • Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie incydentami;
 • Modelowanie procesów bezpieczeństwa informacji;


Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych związanych z organizacją i utrzymaniem systemów zarządzania informacją. Posiada wiedzę z zakresu obowiązujących standardów, przepisów i dobrych praktyk w tym obszarze. Nabywa umiejętności identyfikowania pośród istniejących w organizacji procesów, elementów istotnych dla zachowania bezpieczeństwa informacji. Zdobywa kompetencje pozwalające do wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w sposób ściśle dopasowany do organizacji.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.


Kontakt:

dr Tomasz ZAWADZKI
t.zawadzki@akademia.mil.pl


wróć