MENU

DYSCYPLINA NAUK O OBRONNOŚCI

 

Studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności, realizowane są zarówno w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, jak i w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Dyscyplina nauk o obronności dotyczy przygotowań obronnych państwa, rozwoju systemu obronnego, teorii sztuki wojennej, a także taktyki i sztuki operacyjnej. Podejmowanie badań w dyscyplinie nauk o obronności powinno przyczynić się do utworzenia teoretycznych podstaw, a także usystematyzowania możliwości rozwojowych krajowego systemu obronnego.

Przebieg studiów

Studia doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym. Studia niestacjonarne są odpłatne.

Doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, uzyskują zaliczenia oraz egzaminy, a także prowadzą badania naukowe i korzystają z pomocy swojego opiekuna naukowego lub promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej itp.

Każdego roku doktoranci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów odbywają praktykę dydaktyczną. Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. Obowiązkowy wymiar praktyk określa program studiów.

W trakcie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci zdobywają wiedzę z metodologii badań, dydaktyki oraz podstawowych przedmiotów w danej dyscyplinie naukowej i osiągają kompetencje do otwarcia przewodu doktorskiego oraz organizowania badań.

W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci pogłębiają wiedzę w wybranej specjalności naukowej, prowadzą badania naukowe i doskonalą umiejętności dydaktyczne.

Czwarty rok studiów przeznaczony jest na zakończenie badań i opisanie ich wyników w formie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Program studiów

Program studiów obejmuje różne formy zajęć dydaktycznych, których celem jest zdobycie kompetencji merytorycznych, naukowych i dydaktycznych z zakresu nauk o obronności.

Odbycie studiów umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej problemów obronności zawartych w 13 specjalnościach, określonych uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:

 1. Dowodzenie
 2. Sztuka wojenna
 3. Strategia obronności
 4. Ekonomika obronna
 5. Logistyka
 6. Lotnictwo
 7. Dydaktyka obronna
 8. Zarządzanie zasobami obronnymi
 9. Operacje i techniki operacyjne
 10. Polemologia (nauka o wojnie i pokoju)
 11. Zarządzanie instytucjami publicznymi
 12. Zarządzanie w środowisku informacyjnym
 13. Zarządzanie w środowisku teleinformatycznym

 

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WZID

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. Ryszard BARTNIK
e-mail: r.bartnik@akademia.mil.pl

Sekretariat:
mgr Grażyna GÓRSKA-CADER
tel./fax  261-813-555
e-mail: g.gorska-cader@akademia.mil.pl

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WBN

Kierownik studiów doktoranckich:
prof. dr hab. inż. Ryszard SZPYRA
tel.: 261 813 641
e-mail: r.szpyra@akademia.mil.pl

Sekretariat:
Anna KACZOREK
tel./fax 261 814 657
e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl


wróć