MENU

DYSCYPLINA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

 

Studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, realizowane są zarówno w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, jak i w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia.

Nauki o bezpieczeństwie są związane z funkcjonowaniem współczesnych systemów bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie militarnym, jak i niemilitarnym. Funkcjonowanie wspomnianych systemów opiera się na realizacji zadań przez wyspecjalizowane instytucje rządowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i organizacje społeczne. Podejmowanie badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie powinno przyczynić się do utworzenia teoretycznych podstaw, a także możliwości rozwojowych krajowych i międzynarodowych systemów operacyjnych, występujących w obszarze bezpieczeństwa.  

Przebieg studiów

Studia trzeciego stopnia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym (studia niestacjonarne są odpłatne). Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, który trwa od 1 października do 30 września.
Doktoranci studiują pod kierunkiem opiekuna naukowego wskazanego przez doktoranta, powoływanego następnie przez dziekana danego wydziału, a po wszczęciu przewodu, pod kierunkiem promotora powoływanego przez Radę Wydziału.

Każdego roku doktoranci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów odbywają praktykę dydaktyczną. Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. Obowiązkowy wymiar praktyk określa program studiów.

Na pierwszym roku studiów doktoranci powinni opanować teoretyczne podstawy metodologii badań naukowych, zasady redakcji rozprawy doktorskiej i uzyskać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa. Kształcenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa powinno stworzyć możliwość wyboru obszaru, problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie rozprawy doktorskiej. Do końca pierwszego semestru każdy doktorant określa zakres problemowy, jednocześnie ostatecznie wybiera opiekuna naukowego.

W drugim roku studiów doktoranci rozpoczynają funkcjonowanie w określonych modułach zgodnie wybranym obszarem zainteresowania. Drugi rok studiów przeznaczony jest na pogłębienie wiedzy metodologicznej oraz z zakresu bezpieczeństwa ukierunkowanego na wybrany obszar zainteresowania. Do końca drugiego roku doktoranci powinni wszcząć przewód doktorski.

Na trzecim roku studiów doktoranci powinni pogłębić posiadaną wiedzę i zastosować ją w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Kształcenie z komunikacji werbalnej i pozawerbalnej pozwala podwyższyć sprawność w prezentowaniu pisemnym i ustnym wyników prowadzonych badań. Drugi i trzeci rok studiów poświęcony jest również zdobyciu niezbędnej wiedzy z zakresu wymagań egzaminu doktorskiego.

Czwarty rok studiów jest przeznaczony na ugruntowanie wiedzy specjalistycznej, przeprowadzenie badań i ukończenie rozprawy doktorskiej.

Program studiów

Program studiów obejmuje różne formy zajęć dydaktycznych, których celem jest zdobycie kompetencji merytorycznych, naukowych i dydaktycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Osiągnięte kompetencje umożliwiają prowadzenie badań oraz opracowania ich wyników w formie rozprawy doktorskiej.

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne – w początkowym okresie wspólne dla wszystkich doktorantów danego rocznika, następnie zajęcia kierunkowe w wybranych przez doktoranta modułach w jednostkach organizacyjnych Wydziału.

Podjęcie studiów doktoranckich związane jest z prowadzeniem badań pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) oraz indywidualną pracą badawczą i redagowaniem rozprawy doktorskiej.

Kształcenie językowe prowadzone jest w formie indywidualnych konsultacji i ćwiczeń, do wyboru z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WBN

Kierownik studiów doktoranckich:
prof. dr hab. inż. Ryszard SZPYRA
tel.: 261 813 641
e-mail: r.szpyra@akademia.mil.pl

Sekretariat:
Anna KACZOREK
tel./fax 261 814 657
e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WZID

Kierownik studiów doktoranckich:
dr hab. Ryszard BARTNIK
e-mail: r.bartnik@akademia.mil.pl

Sekretariat:
mgr Grażyna GÓRSKA-CADER
tel./fax  261-813-555
e-mail: g.gorska-cader@akademia.mil.pl


wróć