MENU

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Zasady rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie) w Akademii Sztuki Wojennej reguluje Uchwała Nr 6/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie zapisów w/w dokumentu rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzona jest wyłącznie w systemie informatycznym Akademii (link na dole strony). Po zarejestrowaniu, kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie studiów doktoranckich danego wydziału  (WBN lub WZiD) następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na studia.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dyplom lub kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, albo dokument lub kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaniestatutu beneficjenta "Diamentowy Grant",
 • Koncepcję badań naukowych.
 • Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących studiów doktoranckickich
 • Inne dokumenty, w tym: certyfikat lub kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, potwierdzenie przyjęcia publikacji przez wydawnictwo, potwierdzenie wygłoszenia referatu - program konferencji naukowej lub zaświadczenie od organizatora, potwierdzenie pobytu lub odbycia stażu zagranicznego, zaświadczenie o działalności w kole naukowym).

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 24 SIERPNIA 2018 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów WBN i WZiD i ma charakter konkursu. Ocenie podlegają dokumenty złożone przez kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna oraz kolokwium kwalifikacyjne.

Rozmowa i kolokwium kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w pierwszej dekadzie września 2018 r. Informacja o terminie rozmowy i kolokwium kwalifikacyjnymzostanie zamieszczona na stronie internetowej właściewego Wydziału.

 

PUNKTACJA

W trakcie postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:

 1. za ocenę z dyplomu ukończenia studiów magisterskich (maksymalnie 20 pkt.)
  • ocena ukończenia studiów 5,0 – 20 punktów
  • ocena ukończenia studiów 4,5 – 15 punktów
  • ocena ukończenia studiów 4,0 – 10 punktów
  • ocena ukończenia studiów 3,5 –  5 punktów
  • ocena ukończenia studiów 3,0 –  0 punktów
  • albo dokument potwierdzający uzyskanie statutu beneficjenta programu "Dimentowy Grant" (20 pkt.).
 2. osiągnięcia oraz dorobek naukowy i popularyzatorski (max. 40 pkt.), w tym za:
  • autorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki (w przypadku publikacji lub referatu współautorskiego punkty dzieli się przez liczbę autorów) (20 pkt.);
  • autorstwo rozdziału wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki (8 pkt.);
  • autorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (2 + punkty czasopisma);
  • autorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym opracowaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (6 pkt.);
  • autorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym opracowaniu z krajowej konferencji naukowej (5 pkt.);
  • autorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji populrno-naukowej (4 pkt.);
  • wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej (6 pkt.);
  • wygłoszenie referatu na krajowej konferencji naukowej (5 pkt.);
  • pobyt lub staż zagraniczny nie krótszy niż jeden miesiąc (5 pkt.);
  • członkostwo w kole naukowym (1 pkt.).
 3. znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzona certyfikatem (max. 10 pkt.), w tym:
  • na poziomie C2 (10 pkt.);
  • na poziomie C1 (8 pkt.);
  • na poziomie B2 (5 pkt.).
 4. za rozmowę kwalifikacyjną (max. 10 pkt.), w tym:
  • erudycję i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie danej dyscypliny (0-2 pkt.);
  • znajomość piśmiennictwa w danej dyscyplinie naukowej (0-2 pkt.);
  • umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (0-2 pkt.);
  • komunikatywność (0-2 pkt.);
  • motywację (0-2 pkt.).
 5. kolokwium kwalifikacyjne (max. 20 pkt.), w tym za:
  • zarysowania sytuacji badawczej (0-10 pkt.);
  • uzasadninie celowości badań (0-5 pkt.);
  • określenie problemu badawczego (0-5 pkt.).

Ocenę wyników rekrutacji ustala się następująco:

 •     punkty 100-71 – ocena 5
 •     punkty 70-51 – ocena 4
 •     punkty 50-30 – ocena 3

Na podstawie ogólnej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów sporządza się listę kandydatów na studia uwzględniając, iż minimalna wymagana liczba punktów rekrutacji dla kandydatów wynosi 30.

W przypadku takiej samej ogólnej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów przyjętych na studia decyduje liczba punktów za osiągnięcia oraz dorobek naukowy i popularyzatorski, następnie liczba punktów z kolokwium kwalifikacyjnego, rozmowę kwalifikacyjną i znajomość nowożytnego języka obcego.

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Zobacz także:

System rekrutacja on-line

Harmonogram rekrutacji w Akademii Sztuki Wojennej


wróć