MENU

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych. Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa.
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Cele

Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

Zasady przyjęcia

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
 2. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym, niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 3. Podstawę kwalifikacji stanowią:
 • ocena uzyskana na dyplomie (OD);
 • średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 • ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.

Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

WK = Od+Os+T

gdzie:

Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.

Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.

Opis poszczególnych specjalności

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych.

 1. moduł ogólny
 2. moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. moduł ograniczonego wyboru
 4. moduł swobodnego wyboru

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS + .

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Absolwenci:

 • Znają specjalistyczne zastosowanie metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych.
 • Posiadają umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich.
 • Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Perspektywy zawodowe

Zarządzanie i dowodzenie to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa:
•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    administracja państwowa i samorządowa,
•    organizacje publiczne,
•    przemysł obronny,
•    jednostki sił zbrojnych.

Absolwenci tego kierunku zyskują podstawy wiedzy w naukach o obronności  i naukach pokrewnych, znajomość funkcjonowania  instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa, umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji i analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej. Poznają krajowy system zarządzania kryzysowego. W związku z tym, stają się bardzo dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych i komercyjnych, w obszarze obronności.

 


wróć