MENU

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 11 maja br. i potrwa do ostatniego dnia września 2018 r.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:

 •     Administracja - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 •     Bezpieczeństwo informacyjne - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
 •     Bezpieczeństwo narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, język polski;
 •     Bezpieczeństwo wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 •     Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 •     Dowodzenie – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 •     Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 •     Lotnictwo – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 •     Obronność - przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 •     Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD (OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.):

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu.
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 4. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
 5. Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
 6. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)

Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 17.05.2017 r. - KLIKNIJ)

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB

Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej/europejskiej na skalę ocen nowej matury. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 35/2017 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 17.05.2017 r. - KLIKNIJ)

Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO

Osoby będące laureatami olimpiad przedmiotowych (III etap) oraz olimpiad interdyscyplinarnych stopnia III,  jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w Akademii Sztuki Wojennej, będą miały przyznaną maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych i zostaną umieszczone na pierwszym miejscu listy przyjętych na studia.

Osoby będące finalistami olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, będą miały przyznaną maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotu:

 •     Olimpiady Filozoficznej z filozofii,
 •     Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z języka polskiego,
 •     Olimpiady Historycznej z historii,
 •     Olimpiady Chemicznej z chemii,
 •     Olimpiady Fizycznej  z fizyki,
 •     Olimpiady Geograficznej z geografii,
 •     Olimpiady Informatycznej z informatyki,
 •     Olimpiady Matematycznej z matematyki.

Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.
 

KANDYDACI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 •     Podanie o przyjęcie na studia (wzór poniżej w "Plikach do pobrania").
 •     Ankieta osobowa (wzór poniżej w "Plikach do pobrania").
 •     Świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz jego kserokopię.
 •     Kserokopia dowodu osobistego.
 •     Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego.
 •     1 fotografia formatu legitymacyjnego 35 x 45 mm (wydruk).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 11 maja 2018 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia października 2018 r.

2. Czy po dostaniu się na studia, stanę się żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?

Studia prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej sa publiczne i cywilne. Przyjęcie na studia nie wiąże się zatem z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

3. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

4. Kiedy musisz się zalogować do systemu rekrutacyjnego? Kiedy dostarczyć dokumenty?

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się 11 maja 2018 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia października 2018 r. Sprawdź szczegółowy harmonogram rekrutacji.

5. Gdzie musisz złożyć dokumenty?

W odpowiednim dla swojego przyszłego Wydziału punkcie rekrutacyjnym. Uwaga! Wejście do punktów rekrutacyjnych odbywa się za pobraniem przepustki w bloku nr 4 – Biuro Przepustek (Mapa kamusu w plikach do pobrania na dole strony).

 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunki: administracja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - składają dokumenty w bud. 25, pok. 79 (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).
 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunki: dowodzenie, obronność - składają dokumenty w bud. 94, pok. 19 (budynek Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, docelowy wydział studiów to Wydział Wojskowy).
 • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunki: logistyka, lotnictwo, zarządzanie i dowodzenie - składają dokumenty w bud. 94, pok. 15 (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Sprawdź dane teleadresowe punktów rekrutacyjnych i zapoznaj się z mapką kampusu ASzWoj (do pobrania na dole strony).

6. Czy mogę przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, mailem albo podać przez osobę trzecią?

Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).

7. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Dane teleadresowe:

Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,
00-910 Warszawa-Rembertów

Dopisek: Wydział ......................
Komisja rekrutacyjna

    
 


wróć