MENU

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Szczegółowy harmonorgam rekrutacji: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-informacje-ogolne-i-kontakt/detail,nID,5160

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Rekrutacja na studia będzie prowadzona w okresie od 6 maja do 30 września 2019 r.

Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:

 • Administracja - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 • Bezpieczeństwo informacyjne - przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka
 • Bezpieczeństwo narodowe – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja – przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka;
 • Dowodzenie – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
 • Logistyka – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Lotnictwo – przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Obronność – przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;
 • Zarządzanie i dowodzenie – przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie;

 

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.:

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu.
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 4. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
 5. Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
 6. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)

Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05.12.2018 r. - KLIKNIJ)

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB

Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05.12.2018 r. - KLIKNIJ)

 

Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.

 


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO

1. Na pierwszy rok studiów licencjackich przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego (na podstawie złożonych dokumentów), laureaci następujących olimpiad:

1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap):

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w ASzWoj.

2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego:

 • Olimpiady Geograficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii,
 • Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiady Języka Polskiego są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka polskiego,
 • olimpiad językowych z języków nowożytnych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego,
 • Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki,
 • Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii,
 • Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki,
 • Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii,
 • Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki.

 

Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.

 

Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Jak długo trwa nabór na studia w ASzWoj?

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 6 maja 2019 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2019 r.

2. Czy po dostaniu się na studia, stanę się żołnierzem-podchorążym (kandydatem na oficera)?

Studia prowadzone w Akademii Sztuki Wojennej sa publiczne i cywilne. Przyjęcie na studia nie wiąże się zatem z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

3. Co oznacza wpisanie na listę rezerwową?

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

4. Kiedy musisz się zalogować do systemu rekrutacyjnego? Kiedy dostarczyć dokumenty?

Rekrutacja na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się 6 maja 2019 roku i powadzona będzie do ostatniego dnia września 2019 r. Szczegółowy harmonorgam rekrutacji: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-informacje-ogolne-i-kontakt/detail,nID,5160

5. Gdzie musisz złożyć dokumenty?

      Dokumenty zależy składać w następujących punktach rekrutacyjnych:

 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Prawo) - bl. 25, pok. 79;
 • Wydział Wojskowy (kierunki: Dowodzenie, Obronność) - bl. 94, pok. 19;
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenie (kierunki: Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie)  - bl. 94 pok. 15

Uwaga! Wcześniej należy pobrać przepustkę z Biura Przepustek, które mieści się w budynku nr 4 - Mapa kampusu - KLIKNIJ.

6. Czy mogę przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, mailem albo podać przez osobę trzecią?

Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).

7. Nie zgadzam się z decyzją komisji rekrutacyjnej. Co mogę zrobić?

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora.

 

 

Dane teleadresowe:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,
00-910 Warszawa-Rembertów

Dopisek: Wydział ......................
Komisja rekrutacyjna

   

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zamieszczone zostały w "dokumentach do pobrania".

 

***

Szanowni Państwo,

W związku z niewielkim zainteresowaniem kandydatów rekrutacją na studia na kierunkach dowodzenie (studia niestacjonarne) oraz obronność informujemy, że nie zostaną one uruchomione w roku akademickim 2019/2020. Dla kandydatów, którzy dokonali już rejestracji on-line i uiścili opłatę rekrutacyjną zostanie przygotowana i przesłana oferta innych kierunków studiów.  


wróć