MENU

OBRONNOŚĆ

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Wymagania maturalne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z czterech przedmiotów: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów. Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty).

Cele

Zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

Opis poszczególnych specjalności

  • obrona terytorialna – specjalność ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych, przygotowująca do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa,
  • współczesne konflikty zbrojne – specjalność przygotowująca analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.

 

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Studia mają charakter studiów zawodowych i trwają łącznie sześć semestrów. Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. W semestrze czwartym (pod koniec drugiego roku studiów) studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Istotnym elementem studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyk związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej. Istotą praktyk jest to, aby studenci mieli możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów i aby mogli prowadzić badania empiryczne, które powinny być wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Absolwent studiów I stopnia kierunku obronność będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną, a także umiejętności i kompetencje społeczne stwarzające możliwość podjęcia pracy oraz realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, jednostkach samorządu terytorialnego, formacjach i służbach realizujących zadania obronne i ochronne oraz podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego.

Perspektywy zawodowe

Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:

  • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
  • resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
  • resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  • przemysł obronny,
  • jednostki Sił Zbrojnych RP.

wróć