MENU

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rodzaj studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

Formy zajęć

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

Adresaci

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Wymagania maturalne

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, język polski, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Cele

Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

Opis poszczególnych specjalności

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujacych specjalnościach:

  • ochrona i obrona narodowa
  • zarządzanie kryzysowe
  • bezpieczeństwo informacyjne

Specjalność ochrona i obrona narodowa obejmuje następujące główne przedmioty: klasyczna strategia, bezpieczeństwo militarne, pozarządowe formy bezpieczeństwa, podstawy planowania obronnego.

W ramach specjalności zarządzanie kryzysowe, realizowane są przedmioty: podstawy ochrony ludności i ratownictwa, administracja publiczna w zarzadzaniu kryzysowym, media w zarzadzaniu kryzysowym, ochrona infrastruktury krytycznej.

Podstawowe przedmioty specjalności bezpieczeństwo informacyjne, to: podstawy systemów teleinformacyjnych, bezpieczeństwo informacyjne organizacji, zagrożenia informacyjne, ochrona informacji niejawnych.

„Droga do dyplomu” – praktyczny przebieg studiów na kolejnych latach studiów

Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne dzielone są według specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. W semestrze czwartym studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.

Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyk związane jest z tematem pracy dyplomowej.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

Jakie kompetencje uzyskasz podczas nauki?

Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem różnych organów i podmiotów bezpieczeństwa, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym. W zależności od wybranej specjalności pogłębisz szczegółowe kompetencje z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony i obrony narodowej lub bezpieczeństwa informacyjnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.


wróć