MENU

Wymagane dokumenty uprawniające do podjęcia studiów

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej, kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów i dokonania wpisu na studia w punkcie składania dokumentów w terminie określonym w „Harmonogramie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020”.

Wymagane dokumenty dla osób wstępnie zakwalifikowanych na studia I i II stopnia:

  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, a także suplement do dyplomu ze średnią ocen uzyskaną w toku studiów wyższych lub zaświadczenie z dziekanatu o średniej za studia jeśli nie ma o niej informacji w suplemencie -  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł)– w przypadku kandydatów, którzy wniosą opłatę po 15.09,
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (szczegóły w uchwale pod linkiem http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-dokumenty-do-pobrania).

Wymagane dokumenty dla osób wstępnie zakwalifikowanych na studia podyplomowe:

 


wróć