MENU
 

KATEDRA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA I TERRORYZMU

Katedra Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu – jest jednostką organizacyjną Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa powołaną do planowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej, eksperckiej i promocyjnej dotyczącej rozwijania teorii współczesnych zagrożeń ze szczególnym naciskiem na zagrożenia migracyjne, energetyczne, proliferację broni masowego rażenia oraz terroryzm.

W obszarze kompetencyjnym Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu znajdują się nw. obszary tematyczne:
1. współczesne zagrożenia terroryzmem;
2. współczesne zagrożenia bronią masowego rażenia;
3. zagrożenia migracyjne, energetyczne i inne;
4. poszukiwanie właściwych form ochrony i przeciwdziałania;
5. prognozowanie i analiza kierunków rozwoju terroryzmu;
6. przygotowanie kadr administracji publicznej i podmiotów gospodarczych na potrzeby zarządzania ryzykiem w różnorodnych sytuacjach zagrożeń;
7. opracowywanie bieżących analiz strategicznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń dla państwa i obywateli;
8. doskonalenie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania aktom terroru i proliferacji BMR;
9. edukacja społeczeństwa w zakresie postępowania przed, w trakcie i po atakach terrorystycznych;

Do podstawowych zadań Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu należy:
1. udział w procesie edukacji;
2. udział w przygotowaniu, weryfikacji i udoskonalaniu planów studiów i programów kształcenia;
3. opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych w procesie kształcenia;
4. planowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencyjnym Katedry;
5. działalność ekspercka w obszarze kompetencyjnym Katedry;
6. propagowanie osiągnięć dydaktycznych i naukowych Katedry w środowisku akademickim i wojskowym;
7. udział we współpracy Instytutu z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi;
8. udział we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu i Wydziału.

Kierownik Katedry
dr hab. Jarosław SOLARZ
e-mail: j.solarz@akademia.mil.pl

Adiunkt
ppłk dr inż. Radosław BIELAWSKI

e-mail: r.bielawski@akademia.mil.pl

Adiunkt
ppłk dr inż. Paweł MACIEJEWSKI

e-mail: p.maciejewski@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Witold OSTANT

e-mail: w.ostant@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Przemysław GASZTOLD

e-mail: p.gasztold@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Marzena ŻAKOWSKA

e-mail: m.zakowska@akademia.mil.pl

 


wróć