MENU

O dużym znaczeniu udostępnianego zasobu dla obszaru nauki oraz gospodarki świadczy przede wszystkim zakres tematyczny, którego zasób dotyczy oraz środowisko naukowe o najwyższych uznanych kompetencjach, które w znacznej części zasobu stoi za jego opracowaniem. Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie.

W naukach o obronności badaniami objęta jest problematyka obronna państwa, teoria sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Badania te skupione są na tematyce przygotowań obronnych państwa, organizacji i rozwoju systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacji i prowadzeniu działań obronnych, operacji wojskowych, dowodzeniu oraz szkoleniu wojsk.

Natomiast w ramach nauk o bezpieczeństwie badania obejmują całokształt problematyki bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania tych badań są współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych.

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Świadczy usługi badawcze na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych RP, kształci i promuje kadry naukowe, realizuje doskonalenie zawodowe kadr wojskowych i cywilnych na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa, prowadzi doradztwo naukowe i działalność ekspercką w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, bierze udział w pracach organizacji międzynarodowych i zagranicznych instytucji naukowych.

Uczelnia, wykorzystuje doświadczenie zdobyte przez polskich oficerów w strukturach międzynarodowych gromadzi unikalny, analityczny materiał badawczy, który stanowi podstawę do tworzenia nowoczesnych organizacyjnie i technologicznie narzędzi dowodzenia i zarządzania w sytuacjach wojennych i kryzysowych, w sieciocentrycznym środowisku działań. Pracownicy naukowi ASzWoj stanowią wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zasoby, ktorymi dysponuje ASzWoj w chwili obecnej dostępne są tylko w postaci papierowej na miejscu w siedzibie ASzWoj. Powoduje to znaczne ograniczenia w ich wykorzystaniu. W wyniku realizacji Projektu zasób będzie dostępny w otwartym internecie.


wróć