Dowodzenie (I st)

Kierunek studiów Dowodzenie jest realizowany w praktycznym profilu kształcenia. Należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym taktyki prowadzenia działań przez Wojska Lądowe i Wojska Obrony Terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

Przedmiotem kierunku dowodzenie w zakresie problematyki obronności są przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja i prowadzenie działań obronnych, wsparcia przez siły zbrojne systemu reagowania kryzysowego państwa, przygotowania obronnego społeczeństwa, edukacji obronnej, dowodzenia oraz szkolenia wojsk, doktryny, koncepcje oraz systemy militarne innych państw i sojuszy polityczno-militarnych.

Nazwy specjalności:

 1. Planowanie i organizacja działań Wojsk Obrony Terytorialnej;
 2. Praca analityczno-sztabowa.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego (do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz wyniki lub ocena z czterech przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, informatyka. Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty).

Studia obejmują sześć semestrów oraz praktykę zawodową w wymiarze 12 tygodni. Studia mają charakter studiów zawodowych. Absolwent studiów I stopnia kierunku „dowodzenie” będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość podjęcia pracy oraz realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, jednostkach samorządu terytorialnego, formacjach i służbach realizujących zadania obronne i ochronne oraz podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego.

Absolwent kierunku studiów „dowodzenie” będzie posiadał wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w specjalnościach: planowanie i organizacja działań Wojsk Obrony Terytorialnej, praca analityczno-sztabowa, które będą umożliwiać:

 • podjęcie pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • ubieganie się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych;
 • ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych
  we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach Obrony Terytorialnej;
 • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, na poziomie taktycznym;
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Informujemy, że rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Dowodzenie zostanie uruchomiona od 01.06.2018.

Informację wytworzył:
Agnieszka Młodzianowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-03-16
Data ostatniej zmiany:
2018-05-23
Data dodania i edycji:
2018-03-16 08:11:54 :
Jakub Borucki
2018-03-30 12:02:29 :
Jakub Borucki
2018-04-27 15:14:24 :
Weronika Kukla
2018-05-23 11:37:41 :
Jakub Borucki
2018-05-23 11:54:38 :
Jakub Borucki