MENU

UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE.DOKTORANCKIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ - DOKUMENTY

UWARUNKOWANIA PRAWNE DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Podstawowym dokumentem normującym zasady i tryb rejestracji oraz funkcjonowanie uczelnianych organizacji jest Zarządzenie nr 67 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 29.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji oraz funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów w Akademii Sztuki Wojennej.

Zarządzenie nr 67 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 29.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji oraz funkcjonowania uczelnianych organizacji studentów oraz uczelnianych organizacji doktorantów.

PRZYDATNE INFORMACJE

Uczelniane organizacje podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru Prorektorowi ds. studenckich za pośrednictwem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji.
Rejestr ten jest jawny – zamieszczony w zakładce. Z aktualnym rejestrem zapoznać się można również w Wydziale Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji (pokój nr 24, blok 94).

REJESTRACJA ORGANIZACJI STUDENCKICH

1. WNIOSEK
Wniosek o zarejestrowanie Organizacji Studenckiej należy złożyć do Prorektora ds. studenckich (za pośrednictwem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji).

Wniosek powinien zawierać:
1) pełną nazwę i siedzibę organizacji.
2) listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu osób, obejmującą:
– imiona i nazwiska;
– nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „PJO”, na których założycieleodbywają studia;
– rok studiów;
– numery albumów;
– podpisy.
3) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji w postępowaniu rejestracyjnym.
4) zgodę nauczyciela akademickiego lub innej osoby na pełnienie funkcji opiekuna organizacji.
5) opinię kierownika:
– PJO (w przypadku organizacji wydziałowej);
– innej jednostki organizacyjnej, przy której organizacja ma działać;
– kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy studenckie i doktoranckie (w przypadku organizacji ogólnouczelnianej);
– (na żądanie prorektora ds. studenckich) Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej albo Rady Samorządu Doktorantów Akademii Sztuki Wojennej.

Wniosek o zarejestrowanie organizacji

2. OPIEKUN
Opiekunem organizacji studenckich w przypadku koła naukowego może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a za zgodą dziekana lub, odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej albo prorektora ds. studenckich, osoba z tytułem magistra. W przypadku innych organizacji studenckich opiekun powinien posiadać tytuł magistra.

3. STATUT I UCHWAŁA
Do wniosku należy dołączyć Statut uczelnianej organizacji wraz z uchwałą założycieli o jego ustaleniu oraz o upoważnieniu jednego z nich do ich reprezentowania wobec władz uczelni. Pierwszy statut uchwalają założyciele organizacji.

Statut powinien określać:
1) pełną nazwę i siedzibę organizacji,
2) cele oraz sposoby ich realizacji,
3) zasady nabywania i utraty członkostwa,
4) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
5) sposób reprezentacji organizacji,
6) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
7) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

Wzór statutu organizacji

4. DECYZJA W SPRAWIE REJESTRACJI
Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji jest zgodność jej statutu z przepisami prawa oraz Statutem Akademii Sztuki Wojennej.
Decyzję w sprawie rejestracji uczelnianej organizacji prorektor ds. studenckich doręcza: osobie reprezentującej założycieli organizacji, kierownikowi PJO lub kierownikowi innej jednostki, przy której działa organizacja oraz opiekunowi.
Od ww. decyzji, założycielom uczelnianej organizacji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odwołanie powinno zostać wniesione za pośrednictwem prorektora ds. studenckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli od decyzji nie złożono odwołania decyzja staje się ostateczna z upływem terminu do jego złożenia.
Datą rejestracji jest data od której decyzja o rejestracji stała się ostateczna.

5. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Uczelniana organizacja na koniec każdego roku akademickiego, nie później jednak niż do 7 lipca, składa poprzez kierownika WSSDiP, prorektorowi ds. studenckich sprawozdanie ze swojej działalności z minionego roku.

Sprawozdanie z działalności powinno zawierać:
1) aktualne dane dotyczące zarządu oraz opiekuna organizacji;
2) spis wszystkich głównych zrealizowanych przedsięwzięciach w poprzednim roku akademickim;
3) listę wszystkich członków organizacji wraz z ich podpisami.

Sprawozdanie z działalności organizacji

6. DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI
Organizacja studencka w celu otrzymania środków na planowany projekt składa wniosek finansowy według ustalonego wzoru.
Wniosek finansowy składa przedstawiciel organizacji studenckiej do przewodniczącego URSS lub wyznaczonej przez niego osoby.

Wniosek finansowy jest podpisywany przez:
1) prezesa/przewodniczącego;
2) opiekuna.

Wniosek należy złożyć do :
1) 15 grudnia na I okres rozliczeniowy (styczeń, luty, marzec);
2) 15 marca na II okres rozliczeniowy (kwiecień, maj, czerwiec);
3) 15 września na III okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień).

Wniosek finansowy

7. SPRAWOZDANIA I ROZLICZENIA FINANSOWE
W przypadku przyznania organizacji przez URSS środków materialnych, zobowiązana jest ona do złożenia sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze, według procedury opracowanej przez URSS.
Organizacja studencka sporządza sprawozdanie z działalności wraz z rozliczeniem finansowym i doręcza je przewodniczącemu URSS lub wyznaczonej przez niego osobie.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do:
1) 10 marca dla I okresu rozliczeniowego;
2) 10 czerwca dla II okresu rozliczeniowego;
3) 10 grudnia dla III okresu rozliczeniowego.

Zatwierdzone przez prorektora ds. studenckich sprawozdanie oraz rozliczenie z przyznanych środków materialnych jest warunkiem możliwości ubiegania się o kolejne środki materialne na działalność organizacji.

8. ZAWIESZENIE / WYKREŚLENIE Z REJESTRU ORGANIZACJI
Prorektor ds. studenckich może z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna zawiesić lub wykreślić z rejestru uczelnianą organizację, która w terminie określonym w § 7 ust. 1, 2 Zarządzenia Nr 20 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 18.10.2016 r. nie złożyła sprawozdania ze swojej działalności, jeżeli działalność organizacji rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statut Akademii Sztuki Wojennej lub statut organizacji.

Wniosek o zawieszenie / wykreślenie organizacji

9. POŁĄCZENIE ORGANIZACJI
Na wniosek opiekunów i prezesów organizacji istnieje możliwość połączenia dwóch lub więcej organizacji w jedną, nadając jej nową nazwę lub pozostawiając jedną z poprzednich. Procedury rejestracji pozostają takie same jak w przypadku rejestrowania nowej organizacji z zachowaniem ciągłości finansowania.

Wniosek o połączenie organizacji

10. ZMIANY
Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie za pośrednictwem WSSDiP, prorektora ds. studenckich o przyjęciu lub zmianach statutu organizacji oraz o powołaniu zarządu lub zmianach w składzie zarządu, nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdz
ającą dokonanie zmian, w tym protokół z posiedzenia władz organizacji.