MENU

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć i studiowania

STUDIA NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

O status studenta ASzWoj na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • posiadacze ważnej Karty Polaka;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.  127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali "starą maturę" zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów. Na kierunkach, na których w zasadach rekrutacji, jednym z wymaganych przedmiotów jest język polski, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z innego wymaganego przedmiotu. Kandydaci powinni przystąpić do rekrutacji, dokonując rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), oraz składając wszystkie wymagane dokumenty, w terminach ujętych w harmonogramie rekrutacji na studia.

STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • decyzji rektora uczelni;
 • obywatelstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • jako stypendyści strony polskiej;
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 • na zasadach odpłatności.

W przypadku kandydatów cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji rektora uczelni rekrutacja dokonywana jest poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów. W tym przypadku należy jednak skorzystać z innego niż zamieszczony w systemie wzoru Podania/wniosku o przyjęcie na studia. Pobrać go można w następującej lokalizacji:

http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-dokumenty-do-pobrania