MENU

Opłaty za studia

1.    Studia na zasadach odpłatności mogą podejmować:
1)    cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
2)    cudzoziemcy, nie wymienieni w § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 7 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 01.10.2016 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w Akademii Sztuki Wojennej na zasadach odpłatności.
2.    Odpłatność za jeden rok studiów wynosi:
1)    na studiach pierwszego  i drugiego stopnia:
a)    stacjonarnych – 8 000 zł,
b)    niestacjonarnych – 6 000 zł;
2)    na studiach doktoranckich:
a)    stacjonarnych – 15 000 zł,
b)    niestacjonarnych – 10 000 zł;
3)    na studiach podyplomowych niestacjonarnych – 6 000 zł.
3.    Odpłatność za pełny cykl szkolenia wynosi:
1)    na  stażach naukowych, szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych – 5000 zł;
2)    na kursach dokształcających i studenckich praktykach zawodowych – 4 000 zł;
3)    za udział w kursie językowym, w tym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim – 8 000 zł;
4)  za przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi
    – 18 000 zł;
5)  za przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego – 20 000 zł.
4.    Cudzoziemcy podejmujący studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa
w ust. 2 i 3, podwyższone o 200 zł.
5.    W przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w ust.  2 i  3, lub zwolnić z niej całkowicie.
6.    Cudzoziemcy wnoszą również opłaty za:
1)    powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce z każdego nie zaliczonego przedmiotu, z wyjątkiem seminarium dyplomowego – 400 zł;
2)    powtarzanie seminarium dyplomowego – 600 zł;
3)    udział w  zajęciach z przedmiotu nieobjętego planem studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – 400 zł;
4)    wydawane dokumenty związane z przebiegiem studiów:
a)    wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł,
b)    wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,
c)    wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
d)    wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
e)    wydanie dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego wraz z odpisem w języku    polskim – 120 zł,
f)    wydanie odpisu dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł,
g)    wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisem – 50 zł,
h)    wydanie dodatkowego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
i)    wydanie dokumentu potwierdzającego przebieg studiów    – 10 zł.
7.    Za wydanie duplikatu dokumentów, wymienionych w ust. 1 pkt 4, pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

Źródło: Zarządzenie nr 7 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 01.10.2016 w sprawie wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w ASzWoj na zasadach odpłatności. Dokument dostępny na stronie ASzWoj.