MENU

Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy podejmujący studia zobowiązani są do zalegalizowania swojego pobytu na terenie RP. W przeciwnym razie pobyt uznaje się za nielegalny i w najgorszym wypadku może stać się powodem wydalenia z Polski bez prawa wjazdu na kilka lat.

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium RP nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium RP.

W celu legalizacji pobytu obywatele Unii Europejskiej składają następujące dokumenty:

 • wniosek o zarejestrowanie pobytu wypełniony w języku polskim,
 • kserokopię dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
 • potwierdzenie zameldowania czasowego na terenie RP,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów wydane przez uczelnie,
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium RP muszą wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

W celu legalizacji pobytu obywatele spoza Unii Europejskiej składają następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • 4 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • ważny dokument podróży,
 • potwierdzenie zameldowania czasowego na terenie RP,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów wydane przez uczelnie,
 • dowód uiszczenia opłat za studia,
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także na pokrycie kosztów studiów.

Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Dla województwa mazowieckiego:

 • Wydział Spraw Cudzoziemców, 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5  - godziny przyjęć: poniedziałek godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, parter, pokój 9
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2
 • Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, 08-110, Siedlceul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 14.


Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek 10:00-17:30 wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Adres strony internetowej:
https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/70,Cudzoziemcy.html