MENU
plakat 1

plakat 2

O Centrum

Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów jest jednostką organizacyjną Pionu Doskonalenia Kursowego (PDK) Akademii Sztuki Wojennej, podległą Szefowi PDK, powołaną do organizowania i prowadzenia oraz rozliczenia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy oraz pracowników RON, a także osób objętych programem rekonwersji i zadań zleconych.

Do głównych zadań CDKO należy:

 1. przygotowanie i uzgadnianie programów nauczania kursów zgodnie z ich Założeniami Organizacyjno-Programowymi;
 2. uzgadnianie treści Założeń Organizacyjno-Programowych i Programów Nauczania z przedstawicielami organów zgłaszających kursy oraz przygotowanie stosownych wniosków do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON;
 3. planowanie, organizowanie i prowadzenie kursów zgodnie z zamiarem Rektora-Komendanta wynikającym z Rocznego planu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP i Planu szkolenia żołnierzy rezerwy oraz własnych inicjatyw zatwierdzonych przez właściwych przełożonych;
 4. pozyskiwanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć na kursach jednostek organizacyjnych ASzWoj, doświadczonej kadry z innych jednostek i instytucji Sił Zbrojnych RP oraz spoza resortu ON;
 5. prowadzenie analiz procesu szkolenia i poziomu przygotowania jego uczestników oraz przygotowanie i przesyłanie stosownych danych do sprawozdań;
 6. poszukiwanie możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej, stosownie do zaistniałych potrzeb Sił Zbrojnych RP, w oparciu o współpracę z innymi przedmiotami zewnętrznymi;
 7. realizacja zadań wynikających z funkcji uczelni, jako jednostki wojskowej w zakresie kompetencji CDKO;
 8. opracowanie oferty szkoleniowej na kolejny rok kalendarzowy;
 9. roczne planowanie przedsięwzięć w ramach systemu doskonalenia zawodowego, w tym opracowanie propozycji i uzgodnienia terminów do planu;
 10. prowadzenie warsztatów związanych z realizacją nowych inicjatyw szkoleniowych;
 11. planowanie zajęć w uczelnianym systemie informatycznym;
 12. utrzymanie dyscypliny i porządku wojskowego w trakcie organizowanych szkoleń;
 13.  prowadzenie bazy danych „Założeń Organizacyjno-Programowych” i „Programów Nauczania” w wersji elektronicznej i tradycyjnej;
 14. nadawanie oznaczeń kodowych dla kursów prowadzonych wyłącznie dla osób cywilnych;
 15. archiwizacja dokumentacji szkoleniowej; 
 16. przygotowanie oficerów Centrum do realizacji zadań w zakresie osiągania gotowości do podjęcia działań zgodnie z opracowaną dokumentacją OWSGB.