Nowości wydawnicze (kwiecień)

MODELOWANIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W SYSTEMIE SYMULACYJNYM JTLS. Tom II
Autorzy: Sławomir BYŁEŃ, Marek SOŁODUCHA
MODELOWANIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W SYSTEMIE SYMULACYJNYM JTLS. Tom II
 
ISBN: 978-83-7523-482-4 całość;  978-83-7523-537-1 tom II
Liczba stron: 253
Cena: 30,00 zł

Przedstawiona w publikacji tematyka zawiera ocenę możliwości modelowania działań bojowych wojsk z wykorzystaniem systemu symulacyjnego JTLS w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo.

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów, opracowanych przez specjalistów CSiKGW, w których zostały przedstawione uwarunkowania przygotowania ćwiczenia wspomaganego komputerowo oraz wyniki badań związane z problematyką modelowania działań bojowych w systemie symulacyjnym. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono możliwości i ograniczenia systemu JTLS w modelowaniu rozpoznania, zadań wojsk rakietowych i artylerii, obrony przeciwlotniczej, zabezpieczenia inżynieryjnego, obrony przed bronią masowego rażenia, działań sił powietrznych, zabezpieczenia logistycznego oraz znaków taktycznych.


LOGISTYKA A BEZPIECZEŃSTWO. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EUROPY
Autor: Jacek KUROWSKI
LOGISTYKA A BEZPIECZEŃSTWO. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

ISBN: 978-83-7523-560-9
Liczba stron: 99
Cena: 18,00 zł

Książka stanowi zbiór ośmiu artykułów, które prezentują zagadnienia dotyczące praktycznych problemów zapewnienia bezpieczeństwa w sferze logistyki. Pojęcie bezpieczeństwa rozumiane jest wieloaspektowo i odnosi się do różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw lub organizacji.

ROZWÓJ LOTNICZYCH ŚRODKÓW RAŻENIA
Autor: Bogdan GRENDA, Radosław BIELAWSKI
ROZWÓJ  LOTNICZYCH ŚRODKÓW RAŻENIA

ISBN: 978-83-7523-563-0
Liczba stron: 191
Cena: 22,00 zł

Publikacja zawiera treści dotyczące uzbrojenia lotniczego stosowanego w zależności od platformy powietrznej, którą stanowią bezzałogowe statki powietrzne, samoloty i śmigłowce bojowe. W tym kontekście opisane zostały współczesne światowe rozwiązania konstrukcyjne, przedstawiono ich dane taktyczno-techniczne oraz określono kierunki dalszego rozwoju. W kolejnej części opracowania przedstawione zostały ograniczenia prawno-militarne determinujące użycie uzbrojenia lotniczego. Wskazano tutaj na straty niezamierzone powstające w wyniku wykorzystania środków rażenia, opisano proces nominacji celi uderzeń, a także przybliżono warunki użycia uzbrojenia lotniczego. Kolejna część monografii dotyczy nowych technologii używanych w konstrukcjach uzbrojenia lotniczego. Wśród nich wyodrębniono nowe materiały konstrukcyjne, nanotechnologie oraz materiały fotoniczne. Ostatni rozdział opracowania odnosi się do ekonomicznego aspektu rozwoju lotniczych środków rażenia, w którym dokonano analizy kosztów i korzyści wynikających z zastosowania wybranego uzbrojenia lotniczego. W załącznikach, w formie wykresów słupkowych, dokonano analizy kluczowych wskaźników uzbrojenia lotniczego w odniesieniu do poszczególnych klas bojowych statków powietrznych.

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA ...
Autor: Halina ŚWIEBODA
PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISBN: 978-83-7523-558-6
Liczba stron: 305
Cena: 31,00 zł

Publikacja prezentuje systemowe podejście do prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Zidentyfikowano postawy przedstawicieli nurtów naukowych wobec istoty i funkcji prognozowania. Zaprezentowano ewolucję rodzajów i metod prognozowania w szerokim przeglądzie literatury. W świetle analiz teoretyczno – metodologicznych uwarunkowań prognozowania i prognostyki zaproponowano koncepcję stworzenia systemu prognozowania sprzęgniętego z systemem wczesnego ostrzegania opartego na analizie ryzyka zagrożeń. Dla publikacji charakterystyczny jest punkt widzenia, że odwoływanie się do prognoz ale tworzonych przez nie krajowe ośrodki jest pożądany z punktu analiz komparatystycznych. Natomiast ,,patrzenie” w przyszłość w optyce formułowanych przez ,,innych” prognoz, które czynią to przez pryzmat potrzeb i w interesie innego państwa może wpływać nie korzystnie na podejmowanie decyzji w systemie bezpieczeństwa własnego państwa.


SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA...
Autorzy: Monika GMUREK, Ilona URYCH
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII. Część 2

ISBN: 978-83-7523-550-0
Liczba stron: 285
Cena: 36,00 zł

Autorzy opracowania – wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie – wskazują jak ważne jest zdobycie wiedzy na temat elementarnych zagadnień związanych z postrzeganiem otaczającego świata, jego interpretacją, odbiorem i przetwarzaniem informacji, wydawaniem ocen, podejmowaniem decyzji oraz przejawianiem zachowań, a także społecznych uwarunkowań obszarów ludzkiej egzystencji, które są istotne dla trwania i rozwoju jednostki, grupy, społeczeństwa. Praca składa się z 10 rozdziałów, których autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe, dzięki czemu pozycja zyskuje na wartości, zachęcając do wielopłaszczyznowej refleksji oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania i utrzymywania bezpieczeństwa. Publikacja winna spotkać się z życzliwym zainteresowaniem odbiorców, a zwłaszcza studentów, z myślą o których powstaje. Winna być także wartościowym uzupełnieniem wiedzy zdobytej w czasie wykładów oraz ułatwi przygotowanie do ćwiczeń.


Informację wytworzył:
Marek Zieliński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-04-11
Data ostatniej zmiany:
2017-04-11
Data dodania i edycji:
2017-04-11 10:20:46 :
Weronika Kukla
2017-04-11 10:22:28 :
Weronika Kukla